รพ.สต.ติดดาว พชอ.
คลินิกหมอครอบครัว

จังหวัดอุทัยธานี มี รพ.สต. 89 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 66 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 74.2

จังหวัดอุทัยธานี มีทั้งหมด 8 อำเภอ
มีคำสั่งและการประชุมเพื่อคัดเลือก
ประเด็นปัญหาสำคัญครบทุกแห่ง

เป้าหมาย 30 แห่ง
ขึ้นทะเบียนตาม พรบ.ปฐมภูมิ 18 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 60ดาวโหลดเอกสาร


สมัครขอรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมคลินิกหมอครอบครัว ปี 2564
ประกาศการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
คู่มือแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2563
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดอุทัยธานี
ดาวโหลด สื่อประชาสัมพันธ์ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
ตัวอย่างแบบฟอร์มขนถ่ายขยะติดเชื้อ
ตัวอย่างประกาศนียบัตรอบรม IC
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม...

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327