ผลการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562

จังหวัดอุทัยธานี

ทำการประเมิน ทั้งหมด 60 แห่ง

เกณฑ์ น้ำหนัก คะแนนเต็ม 𝒳 ̄ Min Max >80% (แห่ง)
หมวดที่ 1 25 60 52.0 26.0 60.0 47 (78.3 %)
ทำการประเมิน ทั้งหมด 60 แห่ง
ผ่าน 80% จำนวน 47 แห่ง ( 78.3%)
13 แห่ง 47 แห่ง  

หมวดที่ 2 15 5 3.9 2.0 5.0 39 (65.0 %)
ทำการประเมิน ทั้งหมด 60 แห่ง
ผ่าน 80% จำนวน 39 แห่ง ( 65.0%)
21 แห่ง 39 แห่ง  

หมวดที่ 3 10 5 3.9 1.0 5.0 48 (81.4 %)
ทำการประเมิน ทั้งหมด 59 แห่ง
ผ่าน 80% จำนวน 48 แห่ง ( 81.4%)
11 แห่ง 48 แห่ง  

หมวดที่ 4 30 299 255.7 180.5 292.5 47 (78.3 %)
ทำการประเมิน ทั้งหมด 60 แห่ง
ผ่าน 80% จำนวน 47 แห่ง ( 78.3%)
13 แห่ง 47 แห่ง  

หมวดที่ 5 20 41 35.2 16.0 41.0 46 (76.7 %)
ทำการประเมิน ทั้งหมด 60 แห่ง
ผ่าน 80% จำนวน 46 แห่ง ( 76.7%)
14 แห่ง 46 แห่ง  

 

หมวดที่ 1 : การนำองค์กรและการจัดการที่ดี (25%)

ทำการประเมินแล้ว 60 แห่ง

เกณฑ์ คะแนนเต็ม 𝒳 ̄ MIN MAX ≥80% (แห่ง)
1.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล 5 4.0 1 5 47 (78.3 %)
 
13 แห่ง 47 แห่ง  

1.2 แผนกลยุทธ์สุขภาพ 10 8.2 2 10 46 (76.7 %)
 
14 แห่ง 46 แห่ง  
1.2.1 การทำแผนปฏิบัติการ 5 (𝓍¯=4.1)
9 แห่ง 51 แห่ง  
1.2.2 การนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 5 (𝓍¯=4.0)
15 แห่ง 45 แห่ง  

1.3 ระบบงาน/กระบวนการสำคัญ 40 35.9 19 40 50 (83.3 %)
 
10 แห่ง 50 แห่ง  
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 5 (𝓍¯=4.1)
14 แห่ง 46 แห่ง  
1.3.2 การจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนจากแม่ข่าย 5 (𝓍¯=4.5)
7 แห่ง 53 แห่ง  
1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 30 (𝓍¯=27.4)
7 แห่ง 53 แห่ง  

1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว 5 4.0 0 5 49 (81.7 %)
 
11 แห่ง 49 แห่ง  
มีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอตามรายหมวด/เกณฑ์
4 แห่ง  
มีการประชุมทีมพี่เลี้ยง
2 แห่ง  
มีแผนการดำเนินงาน
4 แห่ง  
มีการดำเนินงานตามแผน
25 แห่ง  
มีการสรุปผลการพัฒนา
24 แห่ง  

 

 

หมวดที่ 2 : ให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย (15%)

ทำการประเมินแล้ว 60 แห่ง

 

หมวดที่ 3 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (10%)

ทำการประเมินแล้ว 59 แห่ง

เกณฑ์ คะแนนเต็ม 𝒳 ̄ MIN MAX ≥80% (แห่ง)
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5 3.9 1.0 5.0 48 (81.4 %)
11 แห่ง 48 แห่ง  

 

หมวดที่ 4 : การจัดระบบบริการครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย (35%)

ทำการประเมินแล้ว 60 แห่ง

เกณฑ์ คะแนนเต็ม 𝒳 ̄ MIN MAX ≥80% (แห่ง)
4.1 จัดบริการตามสภาพปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) 5 4.5 3 5 55 (91.7 %)
 
5 แห่ง 55 แห่ง  

4.2 การบริการในสถานบริการ 30 27.0 17 30 50 (83.3 %)
 
10 แห่ง 50 แห่ง  
4.2.1 OPD 5 (𝓍¯=4.5)
5 แห่ง 55 แห่ง  
4.2.2 ER 5 (𝓍¯=4.5)
6 แห่ง 54 แห่ง  
4.2.3 ANC 5 (𝓍¯=4.4)
11 แห่ง 49 แห่ง  
4.2.4 WCC 5 (𝓍¯=4.5)
8 แห่ง 52 แห่ง  
4.2.5 NCD 5 (𝓍¯=4.8)
4 แห่ง 56 แห่ง  
4.2.6 การให้คำปรึกษา 5 (𝓍¯=4.4)
8 แห่ง 52 แห่ง  

4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 5 4.1 0 5 43 (71.7 %)
 
17 แห่ง 43 แห่ง  

4.4 การบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด 10 5.8 0 10 20 (33.3 %)
 
40 แห่ง 20 แห่ง  
4.4.1 การบริการแพทย์แผนไทย

5 (𝓍¯=3.5)

25 แห่ง 35 แห่ง  
4.4.2 การจัดบริการกายภาพบำบัด 5 (𝓍¯=2.2)
43 แห่ง 17 แห่ง  

4.5 การบริการในชุมชน 10 8.9 5 10 53 (88.3 %)
 
7 แห่ง 53 แห่ง  
4.5.1 COC : LTC (4 กลุ่มเป้าหมาย) 5 (𝓍¯=4.5)
5 แห่ง 55 แห่ง  
4.5.2 การควบคุมและป้องกันโรค (SRRT) 5 (𝓍¯=4.4)
6 แห่ง 54 แห่ง  

4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และงาน คบส. 80 71.3 41 80 51 (85.0 %)
 
9 แห่ง 51 แห่ง  
4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 63 (𝓍¯=57.4)
9 แห่ง 51 แห่ง  
4.6.2 งานคุ้มครองผู้บริโภค 17 (𝓍¯=13.9)
23 แห่ง 37 แห่ง  

4.7 ระบบสนับสนุนบริการ 159 134.1 87 158 40 (66.7 %)
 
20 แห่ง 40 แห่ง  
4.7.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 54 47.1 31 53 48 (80.0 %)
 
12 แห่ง 48 แห่ง  
ส่วนที่ 1 ระบบคุณภาพข้อมูล 20 (𝓍¯=16.4)
17 แห่ง 43 แห่ง  
ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 (𝓍¯=15.9)
16 แห่ง 44 แห่ง  
ส่วนที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย 16 (𝓍¯=14.9)
9 แห่ง 51 แห่ง  

4.7.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 65 56.6 35 65 46 (76.7 %)
 
14 แห่ง 46 แห่ง  
1. การออกและจัดการทรัพยากร 5 (𝓍¯=4.1)
19 แห่ง 41 แห่ง  
2. การดำเนินงาน 38 (𝓍¯=32.5)
19 แห่ง 41 แห่ง  
3. การจัดการมูลฝอยทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ 1
1 แห่ง 59 แห่ง  
4. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 21 (𝓍¯=19.0)
36 แห่ง 24 แห่ง  

4.7.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LAB) 40 30.5 0 40 37 (61.7 %)
 
23 แห่ง 37 แห่ง  
1. บุคลากร 12 (𝓍¯=8.6)
32 แห่ง 28 แห่ง  
2. สถานที่ทำการทดสอบ 8 (𝓍¯=6.2)
20 แห่ง 40 แห่ง  
3. วัสดุ น้ำยา และเครื่องมือทดสอบ 40 (𝓍¯=34.4)
17 แห่ง 43 แห่ง  
4. ขั้นตอนก่อนการทดสอบ 12 (𝓍¯=9.6)
24 แห่ง 36 แห่ง  
5. ขั้นตอนการทดสอบ 8 (𝓍¯=6.7)
21 แห่ง 39 แห่ง  
6. การประกันคุณภาพการทดสอบ 12 (𝓍¯=7.5)
37 แห่ง 23 แห่ง  
7. การรายงานผลการทดสอบ 8 (𝓍¯=5.9)
35 แห่ง 25 แห่ง  

 

หมวดที่ 5 : ผลลัพธ์ (25%)

ทำการประเมินแล้ว 60 แห่ง

เกณฑ์ คะแนนเต็ม 𝒳 ̄ MIN MAX ≥80% (แห่ง)
5.1 บทบาทในการดูแลตนเอง (Self Care) 16 14.4 3 16 53 (88.3 %)
 
7 แห่ง 53 แห่ง  

5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI) 20 17.2 9 20 44 (73.3 %)
 
16 แห่ง 44 แห่ง  
1. ตัวชี้วัดพื้นที่กำหนดเกี่ยวกับ OTOP 5 (𝓍¯=4.0)
17 แห่ง 43 แห่ง  
2. ตัวชี้วัดกระทรวง (จาก HDC) 15 (𝓍¯=13.2)
16 แห่ง 44 แห่ง  
2.1 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง 5 (𝓍¯=3.8)
15 แห่ง 45 แห่ง  
2.2 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 5 (𝓍¯=5.0)
60 แห่ง  
2.3 ผู้ป่วย DM/HT ได้รับการประเมิน CVD Risk 5 (𝓍¯=4.4)
10 แห่ง 50 แห่ง  

5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ 5 3.6 1 5 38 (63.3 %)
 
22 แห่ง 38 แห่ง  
จัดการองค์ความรู้ แต่ไม่สอดคลอ้งกับปัญหาสุขภาพ
4 แห่ง  
จัดการองค์ความรู้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ แต่ไม่มีผลลัพธ์
9 แห่ง  
จัดการองค์ความรู้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ มีผลลัพธ์
9 แห่ง  
จัดการองค์ความรู้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ มีผลลัพธ์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แต่ไม่สามารถนำไปใช้ดูแลตนเองได้
25 แห่ง  
 
จัดการองค์ความรู้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ มีผลลัพธ์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำไปใช้ดูแลตนเองและเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้
13 แห่ง  

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327