โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกกรัง
ผลการประเมิน
หมวดที่ 1 : การนำองค์กรและการจัดการดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกกรัง   อำเภอเมืองอุทัยธานี


คะแนนเต็ม 60 คะแนน
ประเมินได้ 59.0 คะแนน
ร้อยละ 981.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล (10)

1.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล (5)


1.1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร (5)
มีการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) และมีการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. หรือ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)
คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.หรือ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ และมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ คปสอ./คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. หรือ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่
รูปภาพกิจกรรม การบันทึกการให้การสนับสนุนชุมชน
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานและแผนแก้ไข/รูปภาพกิจกรรม

1) ไม่มีการดำเนินการ
2) มีแนวทางที่จะทำงานร่วมกันและดำเนินงานตามหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
3) 3.1 มีแนวทางที่จะทำงานร่วมกันและดำเนินงานตามหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
3.2มีการกำหนดและการถ่ายทอดทิศทางทำงานร่วมกันเป็นทีม
4) 4.1 มีแนวทางที่จะทำงานร่วมกันและดำเนินงานตามหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
4.2 มีการกำหนดและการถ่ายทอดทิศทางทำงานร่วมกันเป็นทีม
4.3 และมีการดำเนินการร่วมกันเป็นทีมอย่างมีจริยธรรม และมีการสนับสนุนต่อชุมชน
5) 5.1 มีแนวทางที่จะทำงานร่วมกันและดำเนินงานตามหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
5.2 มีการกำหนดและการถ่ายทอดทิศทางทำงานร่วมกันเป็นทีม
5.3 มีการดำเนินการร่วมกันเป็นทีมอย่างมีจริยธรรม และมีการสนับสนุนต่อชุมชน
5.4 มีการกำกับติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ
6) 6.1 มีแนวทางที่จะทำงานร่วมกันและดำเนินงานตามหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
6.2 มีการกำหนดและการถ่ายทอดทิศทางทำงานร่วมกันเป็นทีม
6.3 มีการดำเนินการร่วมกันเป็นทีมอย่างมีจริยธรรม และมีการสนับสนุนต่อชุมชน
6.4 มีการกำกับติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ
6.5 และมีการทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนแก้ไขอย่างต่อเนื่อง


1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ (10)

1.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ (10)
การจัดทำแผนปฏิบัติการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ สร้างความมั่นใจในความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เป็นผลจากแผนปฏิบัติการ บุคลากรตระหนักในบทบาทและการมีส่วนร่วมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หมายถึง แผนที่ระบุกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ รวมทั้งรายละเอียดทรัพยากรที่ต้องใช้ในช่วงเวลาที่ต้องทำให้สำเร็จ


1.2.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการ (5)
มีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าประสงค์ กลวิธีเพื่อให้บรรลุผลที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งเขิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวทางการพิจารณา

แผนปฏิบัติการของ CUP และแผนปฏิบัติการ รพ.สต.ที่สอดคล้องกัน
ภาพกิจกรรมการประชุม/ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
สอบถาม/สัมภาษณ์วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการของ CUP และแผนปฏิบัติการของ รพ.สต.
1) ไม่มีการดำเนินการ
2) มีการกำหนดเป้าประสงค์
3) 3.2 มีการกำหนดตัวชี้วัด
4) 4.1 มีการกำหนดเป้าประสงค์
4.2 มีการกำหนดตัวชี้วัด
4.3 และมีเป้าหมาย
5) 5.1 มีการกำหนดเป้าประสงค์
5.2 มีการกำหนดตัวชี้วัด
5.3 มีเป้าหมาย
5.4 และมีระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าประสงค์
6) 6.1 มีการกำหนดเป้าประสงค์
6.2 มีการกำหนดตัวชี้วัด
6.3 มีเป้าหมาย
6.4 มีระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าประสงค์
6.5 และมีกลวิธีเพื่อให้บรรลุผลที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

1.2.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ (5)

มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง สอดคล้องกับการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานได้ สำเร็จ ถ่ายทอดแผนไปสู่บุคลากรทุกคนให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามความ คืบหน้าของแผนปฏิบัติการ
แนวทางการพิจารณา

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ รพ.สต.
สอบถาม/สัมภาษณ์ การนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
1) ไม่มีการดำเนินการ
2) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง สอดคล้องกับการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
3) 3.1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง สอดคล้องกับการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
3.2 มีการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานได้สำเร็จ
4) 4.1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง สอดคล้องกับการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
4.2 มีการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานได้สำเร็จ
4.3 และถ่ายทอดแผนไปสู่บุคลากรทุกคนให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
5) 5.1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง สอดคล้องกับการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
5.2 มีการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานได้สำเร็จ
5.3 ถ่ายทอดแผนไปสู่บุคลากรทุกคนให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
5.4 และกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ
6) 6.1 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ตอบสนอง สอดคล้องกับการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ)
6.2 มีการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานได้สำเร็จ
6.3 ถ่ายทอดแผนไปสู่บุคลากรทุกคนให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการนำไปปฏิบัติให้บรรลุ
6.4 กำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ
6.5 และบุคลากรรับทราบและสามารถปฏิบัติได้

1.3 ระบบบริหารจัดการที่สำคัญ (40)

1.3 ระบบบริหารจัดการที่สำคัญ (40)


1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี (5)

การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การเงินการคลัง    หมายถึง การควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ

แนวทางการพิจารณา

คำสั่งคณะกรรมการการเงิน
แผนการใช้เงินงบประมาณ เงินบำรุง
บัญชีควบคุมการรับ-จ่ายเงิน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
สมุดคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและสรุปผลการใช้ประจำปี
เอกสารการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นปัจจุบัน
ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและแผนแก้ไข
1) มีคำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายถอนเงิน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน
2) มีแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินบำรุง
3) มีหลักฐานทางการเงินที่ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน
บัญชีควบคุมการรับ-จ่ายเงินเป็นปัจจุบันถูกต้อง (404/407)
สมุดคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน และสรุปผลการใช้ประจำปี
มีเอกสารการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
4) มีแฟ้มการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างหรือมีการบันทึกบัญชีผ่านโปรแกรมการเงินอื่นๆ ได้ถูกต้องและทั้นตามกำหนดเวลา
5) ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลข้อเสนอแนะไปแก้ไข

 

1.3.2 การจัดการทรัพยากร (5)

การจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย    หมายถึง การสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย ครอบคลุมงาน IT, IC, LAB, เครื่องมือบริการ, เภสัชกรรมและ RDU/คบส. โดยการควบคุมกำกับ ติดตาม นิเทศงาน ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
มีการจัดการทรัพยากร (เพื่อสนับสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย IT, IC, LAB, เครื่องมือบริการ, เภสัชกรรมและ RDU/คบส.)
แนวทางการพิจารณา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม/สัมภาษณ์
1) มีแผนจัดการจัดสรรงบประมาณ/วัสดุ/ครุภัณฑ์/เครื่องมือบริการ
2) มีแผนพัฒนาบุคลากรจากแม่ข่าย
3) มีแผนสนับสนุน/หมุนเวียนบุคลากร
4) มีแผนการสอบเทียบ/แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ
5) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

 

1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (30)
แนวทางการพิจารณา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สังเกต สอบถาม/สัมภาษณ์

รพ.สต.มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ดำเนินการตามมาตรฐาน 5 ส. (3)
1) มีการดูแลสิ่งแวดล้อมภายนอก บริเวณทั่วไปสะอาด
2) มีการกำหนดจุดสำหรับจิดรถฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
3) มีการกำหนดจุดสำหรับจอดรถผู้พิการ/ผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสม

 

รพ.สต.มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ดำเนินการตามมาตรฐาน 5 ส. (6)
1) มีการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน บริเวณทั่วไปสะอาด
2) ห้องทำงาน (Back office & service) มีป้ายติดหน้าห้องทุกห้องที่สอดคล้องกับภารกิจ
3) โต๊ะภายในห้องทำงานมีป้ายชื่อเจ้าหน้าที่่ ระบุชื่อ สกุล ตำแหน่ง ให้ตรงกับผู้ปฏิบัติงานในวันนั้นๆ /กรณีเป็นโต๊ะ สำหรับให้บริการไม่ต้องมีป้ายชื่อประจำโต๊ะ ให้มีป้ายติดหน้าอกหรือห้อยคอ เจ้าหน้าที่ ระบุชื่อ สกุล ตำแหน่งให้ชัดเจน
4) โต๊ะคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ สายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ ต้องเก็บให้ปลอดภัยและเป็นระเบียบ
5) ตู้เก็บเอกสารและการเก็บเอกสาร มีป้าย ส สะดวก ติดไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุม เหมือนกับทุกแฟ้มในตู้้ และจัดเก็บเป็นระเบียบ
6) เอกสารที่อยู่ในแฟ้มงานจะต้องเป็นเอกสารปีปัจจุบัน หรือหากมีเอกสารย้อนหลังเกิน 1ปี ต้องเป็นเอกสารที่มีความจำเป็นต้องใช้ ข้อมูลเกี่ยวพันกัน และต้องระบุจากปีใด ถึงปีใด

 

รพ.สต.พัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐานส่วนสาธารณะไทย (HAS) (16)
ความสะอาด (Health : H)

1) พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดีใช้งานได้
2) น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ำ ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
3) กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ หรือสายฉีดน้ำชำระสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
4) อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้
5) สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
6) ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง
7) มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น
8) สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชำรุด
9) จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ

ความเพียงพอ (Accessibility : A)

10) จัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่
11) ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

ความปลอดภัย(safety: S)

12) บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว
13) กรณีมีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้้วมสำหรับชาย-หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ชัดเจน
14) ประตูที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อกด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
15) พื้นห้องส่วมแห้ง
16) แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ

 

รพ.สต.มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร (2)
มาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง รวมถึงทรัพยากร อื่นๆ อย่างประหยัด เช่น

กำหนดเวลาการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
การตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
ส่งเสริมการใช้จักรยานในโรงพยาบาล
รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เป็นต้น
1) มีมาตรการดำเนินงานประหยัดพลังงานที่ชัดเจน
2) มีผลการดำเนินการกิจกรรมประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับมาตรการ

 

รพ.สต.จัดให้มีการจัดน้ำอุปโภค บริโภค เพียงพอในการให้บริการตามสภาพพื้นที่ (3)
1) มีน้ำอุปโภค บริโภค ปริมาณเพียงพอตามสภาพพื้นที่
2) จัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มอย่างเพียงพอต่อจำนวนผู้มารับบริการ
3) มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ.11) ณ จุดที่ให้บริการน้ำดื่ม ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง

1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (5)

1) ไม่มีการดำเนินการ
2) มีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอครอบคลุมตามรายหมวดและแต่ละเกณฑ์
3) 3.1 มีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอครอบคลุมตามรายหมวดและแต่ละเกณฑ์
3.2 มีการประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนา
4) 4.1 มีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอครอบคลุมตามรายหมวดและแต่ละเกณฑ์
4.3 และมีแผนการดำเนินงาน
5) 5.1 มีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอครอบคลุมตามรายหมวดและแต่ละเกณฑ์
5.2 มีการประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนา
5.3 มีแผนการดำเนินงานุ
5.4 และมีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
6) 6.1 มีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอครอบคลุมตามรายหมวดและแต่ละเกณฑ์
6.2 มีการประชุมทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนา
6.3 มีแผนการดำเนินงาน
6.4 มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
6.5 และมีการสรุปผลการพัฒนาครอบคลุมรายหมวดและแต่ละเกณฑ์


กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327