โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกกรัง

ผลการประเมิน
หมวดที่ 2 : ให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกกรัง   อำเภอเมืองอุทัยธานี


คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ประเมินได้ 5.0 คะแนน
ร้อยละ 100ขั้นที่ 1 ได้ = 1  คะแนน
1) มีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (ตามปัญหาสำคัญของพื้นที่ OTOP)
2) มีแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา
3) ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด/วางแผนงานกิจกรรมด้านสุขภาพ
4) มีช่องทางการประสานงานภายในเครือข่ายและภายนอกเครือข่าย

 

ขั้นที่ 2 ได้ = 1  คะแนน
1) จัดทำแผนงานโครงการ
2) ชุมชน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพ
3) มีการจัดระบบบริการสุขภาพร่วมกัน

 

ขั้นที่ 3 ได้ = 1   คะแนน
1) ดำเนินการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ
2) ร่วมรับรู้โดยมีกระบวนการค้นหา ทบทวนปัญหา โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
3) ร่วมทำกิจกรรม ดำเนินงานแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP)
4) ร่วมประเมินผล

 

ขั้นที่ 4 ได้ = 1  คะแนน
1) ผลลัพธ์ปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) ดีขึ้น
2) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมทบทวน ร่วมรับผิดชอบและตรวจสอบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลลัพธ์ที่ได้และปรับปรุงร่วมกัน
3) มีผลการประเมินความพึงพอใจหรือการสัมภาษณ์ พูดคุยเกี่ยวกับความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายกับการทำงานร่วมกับ รพ.สต.

 

ขั้นที่ 5 ได้ = 1  คะแนน
1) มีการนำข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน พัฒนาการจัดระบบบริการและความพึงพอใจที่ดีขึ้น
2) ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ร่วมเป็นเจ้าของในการจัดการปัญหาสุขภาพที่ต่อเนื่อง และบูรณาการกับงานบริการอื่น
3) มีแผนงาน โครงการที่สอดคล้องกับปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) ที่ได้รับการอนุมัติ
4) สามารถเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP)

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327