โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกกรัง

ผลการประเมิน
หมวดที่ 3 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกกรัง   อำเภอเมืองอุทัยธานี


คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ประเมินได้ 4 คะแนน
ร้อยละ 80การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ไม่มีการดำเนินการ
มีผลการวิเคราะห์ Happinometer/ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และผลการวิเคราะห์ องค์กรด้านอัตรากำลังเปรียบเทียบตามกรอบของขนาด S M L
เริ่มมีแนวทางหรือวิธีการดำเนินการดูแลพัฒนา วางแผนการใช้ทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายร่วมกัน
1) มีผลการวิเคราะห์ Happinometer/ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และผลการวิเคราะห์ องค์กรด้านอัตรากำลังเปรียบเทียบตามกรอบของขนาด S M L
เริ่มมีแนวทางหรือวิธีการดำเนินการดูแลพัฒนา วางแผนการใช้ทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายร่วมกัน
2) มีการขยายการดำเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งดำเนินการร่วมกันในการใช้ทรัพยากร
และพัฒนาบุคลากรในบาง ประเด็น ได้แก่ ปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) หรือบางระบบของการจัดระบบบริการ
1) มีผลการวิเคราะห์ Happinometer/ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และผลการวิเคราะห์ องค์กรด้านอัตรากำลังเปรียบเทียบตามกรอบของขนาด S M L
เริ่มมีแนวทางหรือวิธีการดำเนินการดูแลพัฒนา วางแผนการใช้ทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายร่วมกัน
2) มีการขยายการดำเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งดำเนินการร่วมกันในการใช้ทรัพยากร
และพัฒนาบุคลากรในบาง ประเด็น ได้แก่ ปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) หรือบางระบบของการจัดระบบบริการ
3) มีการดำเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนา มีการใชั้ทรัพยากรและพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตามบริบทและความจำเป็นของพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) และการจัดระบบบริการ
1) มีผลการวิเคราะห์ Happinometer/ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และผลการวิเคราะห์ องค์กรด้านอัตรากำลังเปรียบเทียบตามกรอบของขนาด S M L
เริ่มมีแนวทางหรือวิธีการดำเนินการดูแลพัฒนา วางแผนการใช้ทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายร่วมกัน
2) มีการขยายการดำเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งดำเนินการร่วมกันในการใช้ทรัพยากร
และพัฒนาบุคลากรในบาง ประเด็น ได้แก่ ปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) หรือบางระบบของการจัดระบบบริการ
3) มีการดำเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนา มีการใชั้ทรัพยากรและพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตามบริบทและความจำเป็นของพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) และการจัดระบบบริการ
4) มีการเรียนรู้ทบทวนกระบวนการดูแลพัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ สร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทร่วมกัน มีการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1) มีผลการวิเคราะห์ Happinometer/ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และผลการวิเคราะห์ องค์กรด้านอัตรากำลังเปรียบเทียบตามกรอบของขนาด S M L
เริ่มมีแนวทางหรือวิธีการดำเนินการดูแลพัฒนา วางแผนการใช้ทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายร่วมกัน
2) มีการขยายการดำเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนาเพิ่มขึ้น ซึ่งดำเนินการร่วมกันในการใช้ทรัพยากร
และพัฒนาบุคลากรในบาง ประเด็น ได้แก่ ปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) หรือบางระบบของการจัดระบบบริการ
3) มีการดำเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนา มีการใชั้ทรัพยากรและพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตามบริบทและความจำเป็นของพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) และการจัดระบบบริการ
4) มีการเรียนรู้ทบทวนกระบวนการดูแลพัฒนาให้สอดคล้องกับภารกิจที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ สร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทร่วมกัน มีการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5) สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมีความสุข เกิดความพึงพอใจมีความผูกพันกับองค์กร ภูมิใจ และรับรู้คุณค่าในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ การใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีการใช้ทรัพยากรจากชุมชน ส่งผลให้เกิดการแก้ไข ปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) และการจัดระบบบริการอย่างยั่งยืน


กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327