โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกกรัง
หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ : ประชาชนสุขภาพดี

สุดท้ายผลลัพธ์ในการทำงาน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงร่วมกันดูแลกันในชุมชนที่ตนเองอาศัย อยู่ได้ ได้รับบริการด้านสุขภาพครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดจากแหล่งข้อมูลกลาง คือ HDC และนำข้อมูลมาวิเคราะห์สร้าง นวัตกรรม งานวิจัย สอดคล้องกับปัญหาชุมชน เพื่อหาโอกาสพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ต่อไป


5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care) (16)  ( 16 คะแนน )

มีการประเมินศักยภาพของประชาชนและครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง (Self Care) ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพการบริการทั้งใน สถานบริการและชุมชน
รูปแบบการประเมิน

ใช้ประบวนการ Focus Group ตามกลุ่มวัย องค์ความรู้เป็นไปตามคู่มือ อสค.
วิธีการ

ใช้วิธีสนธนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งหมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถให้คำตอบได้ในประเด็นที่เราต้องการทราบ โดยมีผู้เข้ากลุ่มสนทนาประมาณ 6-12 คน และมีผู้ดำเนินการสนทนา (Moderator) ซึ่งเป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อให้เกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนั้นๆ

1. ปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP)  ( 3 คะแนน )
1) ท่านทราบเรื่องที่เป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) หรือไม่
2) ท่านและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) อย่างไรบ้าง
3) ท่านและชุมชนได้รับผล หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) อย่างไรบ้าง

 

2. การปฏิบัติตน  ( 5 คะแนน )
การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หรือแนะนำให้คนในครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดย ใช้หลักการ 3อ. 2ส.
1) มีการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างไร
2) ออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อสุขภาพอย่างไร
3) มีการจัดการอารมณ์ เมื่อเกิดความเครียดอย่างไร
4) ท่านทราบผลกระทบของการสูบบุหรี่หรือยาเส้นต่อสุขภาพ และวิธีหลีกเลี่ยงอย่างไร
5) ท่านทราบผลกระทบของสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและวิธีหลีกเลี่ยงอย่างไร
3) ท่านทราบความสำคัญ/การปฏิบัติตัว ของการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพอย่างไร
4) ท่านทราบความสำคัญ/การปฏิบัติตัว ในการไปรับวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างไร
5) ท่านทราบความสำคัญ/การปฏิบัติตัว เพื่อนำบุตรหลานอายุ 0-5 ปี ไปรับการตรวจพัฒนาการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างไร
6) ท่านทราบความสำคัญ/และวิธีการเฝ้าระวังปัญหาสังคม/พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น (ท้องไม่พร้อม ติดเกมส์ ยาเสพติด เด็กแว็น ฯลฯ) อย่างไร
7) ท่านทราบความสำคัญ/การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (น้ำตาลต่ำ/น้ำตาลสูง) ความดันโลหิตสูงอย่างไร
8) ท่านทราบความสำคัญ/การปฏิบัติตัวในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำแก่ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หรือ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย อย่างไร
9) ท่านรู้จักวิธีการใช้สมุนไพรและการรักษาแบบแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพอย่างไร
10) ท่านทราบกระบร


5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI) (20)  ( 16 คะแนน )

5.2.1 ตัวชี้วัดพื้นที่กำหนดเกี่ยวกับ OTOP (5)  ( 5 คะแนน )

 


5.2.2 ตัวชี้วัดกระทรวง (จาก HDC) (15)  ( 15 คะแนน )

1.ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)  ( 5 คะแนน )
ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม hdc มี Template ตาม รายละเอียดตามคู่มือ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัดที่ 2 หน้า 4-8

จำนวนเด็ก 9,18,30,42 และ 60 เดือนทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด 60   คน
จำนวนเด็ก 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่ไ้ด้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย (DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรองผ่านครบ 5 ด้านในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก 59   คน
คิดเป็นร้อยละ   98.33

เกณฑ์การคิดคะแนน
1) น้อยกว่าร้อยละ 55
2) ร้อยละ 55 - 64.99
3) ร้อยละ 65 - 74.99
4) ร้อยละ 75 - 84.99
5) มากกว่าร้อยละ 85

2. ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 60)  ( 5 คะแนน )
ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม hdc มี Template ตาม รายละเอียด ตามคู่มือตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัดที่ 8 หน้า 34-38
จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน 802   คน
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมิน มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค ์ 787   คน
คิดเป็นร้อยละ   98.1297

เกณฑ์การคิดคะแนน
1) น้อยกว่าร้อยละ 30
2) ร้อยละ 31 - 39.99
3) ร้อยละ 40 - 49.99
4) ร้อยละ 50 - 59.99
5) มากกว่าร้อยละ 60

3.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัย DM/HT (มากกว่าร้อยละ 60)  ( 5 คะแนน )
ประมวลผลจาก 43 แฟ้ม hdc มี Template ตาม รายละเอียด ตามคู่มือตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ตัวชี้วัดที่ 13 หน้า 68-73

การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 5 คะแนน
กลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน จากแฟ้ม NCDSCREEN 0 ราย
ได้รับการตรวจติดตาม 0 ราย
ร้อยละ 0
การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 5 คะแนน
กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 1 ราย
ได้รับการตรวจติดตาม 1 ราย
ร้อยละ 100
เกณฑ์การคิดคะแนน
1) น้อยกว่าร้อยละ 30
2) ร้อยละ 31 - 39.99
3) ร้อยละ 40 - 49.99
4) ร้อยละ 50 - 59.99
5) มากกว่าร้อยละ 60

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มิถุนายน 2563


5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้  ( 4 คะแนน )

     5.3.1 การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาจากการจัดการองค์ความรู้

      5.3.2 มีผลลัพธ์จากการดำเนินงานของ CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย และเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติจากการจัดการความรู้สู่ชุมชนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

      5.3.3 การใช้ประโยชน์จาก CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย จนนำไปสู่การดูแลตนเองได้

สินทรัพย์ความรู้ (Knowledge assets)    หมายถึง ทรัพยากรทางปัญญาที่มีการสั่งสมในองค์กร เป็นสมบัติขององค์กรและบุคลากรอยู่ในรูปแบบของสารสนเทศ ความคิด การเรียนรู้ ความเข้าใจ ความจำ ทักษะ ความสามารถ สินทรัพย์ความรู้อาจเก็บไว้ในตัวบุคลากร ฐานข้อมูล เอกสาร แนวทางการปฏิบัติ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ ซอฟท์แวร์ สิทธิบัตร สินทรัพย์ความรู้ เป็นความรู้ภาคปฏิบัติ (Know how) ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็๗

แนวทางการพิจารณา

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
สัมภาษณ์ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทำ CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ CQI R2R นวัตกรรมงานวิจัย
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
รูปแบบการเผยแพร่ในกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดว่าจะเผยแพร่แบบไหน อาจเป็นในชุมชนเอง หรืออำเภอ จังหวัด เขต ประเทศ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ได้ (เน้นการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน สามารถ ใช้ได้จริงปฏิบัติได้จริง มีหลักฐานเชิงประจักษ์
1) มีการจัดการองค์ความรู้ แต่ไม่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน
2) มีการจัดการองค์ความรู้ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน แต่ไม่มีผลลัพธ์
3) มีการจัดการองค์ความรู้ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน มีผลลัพธ์
4) มีการจัดการองค์ความรู้ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน มีผลลัพธ์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แต่ชุมชน ผู้รับบริการไม่สามารถนำไปใช้ดูแลตนเองได้
5) มีการจัดการองค์ความรู้ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน มีผลลัพธ์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ชุมชน ผู้รับบริการสามารถนำไปใช้ดูแลตนเอง และเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้

 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327