Notice: Undefined index: Hos_ID in /home/pccuthaico/domains/pccuthai.com/public_html/2563/starsum.php on line 6
รพ.สต.ติดดาว จ.อุทัยธานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกกรัง
การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  

เกณฑ์ น้ำหนัก คะแนนเต็ม ประเมินได้ ร้อยละ น้ำหนักคะแนน
หมวดที่ 1 25 60 59.0 98.3 24.6
หมวดที่ 2 15 5 5.0 100.0 15.0
หมวดที่ 3 10 5 4.0 80.0 8.0
หมวดที่ 4 30 299 291.5 97.5 29.2
หมวดที่ 5 20 41 40.0 97.6 19.5
รวม 100 410 399.5 97.4 96.3
           
98.3%


100.0%


80.0%


97.5%


97.6%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5

 

หมวดที่ 1 : การนำองค์กรและการจัดการที่ดี (25%)
เกณฑ์ คะแนนเต็ม ประเมินได้ ร้อยละ
1.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล 5 5 100.0
1.1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร 5 5   100.0
1.2 แผนกลยุทธ์สุขภาพ 10 10 100.0
1.2.1 การทำแผนปฏิบัติการ 5 5 100.0
1.2.2 การนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 5 5 100.0
1.3 ระบบงาน/กระบวนการสำคัญ 40 39 97.5
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 5 5 100.0
1.3.2 การจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนจากแม่ข่าย 5 5 100.0
1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 30 29 96.7
1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว 5 5 100.0
รวม 60 59.0 98.3

 

 

หมวดที่ 2 : ให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย (15%)

 

หมวดที่ 3 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (10%)
เกณฑ์ คะแนนเต็ม ประเมินได้ ร้อยละ
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (AppreciationResources Sharing and Human Development) 5 4.0 80.0

 

หมวดที่ 4 : การจัดระบบบริการครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย (35%)
เกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ
4.1 จัดบริการตามสภาพปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) 5 4.5 90.0
4.2 การบริการในสถานบริการ 30 30 100.0
4.2.1 OPD 5 5 100.0
4.2.2 ER 5 5 100.0
4.2.3 ANC 5 5 100.0
4.2.4 WCC 5 5 100.0
4.2.5 NCD 5 5 100.0
4.2.6 การให้คำปรึกษา 5 5 100.0
4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 5 4 80.0
4.4 การบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด 10 8 80.0
4.4.1 การบริการแพทย์แผนไทย 5 4 80.0
4.4.2 การจัดบริการกายภาพบำบัด 5 4 80.0
4.5 การบริการในชุมชน 10 10 100.0
4.5.1 COC : LTC (4 กลุ่มเป้าหมาย) 5 5 100.0
4.5.2 การควบคุมและป้องกันโรค (SRRT) 5 5 100.0
4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และงาน คบส. 80 78 97.5
4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 63 61 96.8
4.6.2 งานคุ้มครองผู้บริโภค 17 17 100.0
4.7 ระบบสนับสนุนบริการ 159 157 98.7
4.7.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 54 53 98.1
ส่วนที่ 1 ระบบคุณภาพข้อมูล 20 19 95.0
ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 18 100.0
ส่วนที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย 18 16 100.0
4.7.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 65 65 100.0
1. การออกและจัดการทรัพยากร 5 5 100.0
2. การดำเนินงาน 38 38 100.0
3. การจัดการมูลฝอยทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ 1 1 100.0
4. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 21 21 100.0
4.7.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LAB) 40 39 97.5
1. บุคลากร 12 11 91.7
2. สถานที่ทำการทดสอบ 8 7 87.5
3. วัสดุ น้ำยา และเครื่องมือทดสอบ 40 40 100.0
4. ขั้นตอนก่อนการทดสอบ 12 12 100.0
5. ขั้นตอนการทดสอบ 8 8 100.0
6. การประกันคุณภาพการทดสอบ 12 12 100.0
7. การรายงานผลการทดสอบ 8 8 100.0
รวม 299 291.5 97.5

 

หมวดที่ 5 : ผลลัพธ์ (25%)

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327