Notice: Undefined index: Hos_ID in /home/pccuthaico/domains/pccuthai.com/public_html/2563/starsum.php on line 6
รพ.สต.ติดดาว จ.อุทัยธานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง
การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  

เกณฑ์ น้ำหนัก คะแนนเต็ม ประเมินได้ ร้อยละ น้ำหนักคะแนน
หมวดที่ 1 25 60 50.0 83.3 20.8
หมวดที่ 2 15 5 4.0 80.0 12.0
หมวดที่ 3 10 5 4.0 80.0 8.0
หมวดที่ 4 30 299 246.5 82.4 24.7
หมวดที่ 5 20 41 39.0 95.1 19.0
รวม 100 410 343.5 83.8 84.6
           
83.3%


80.0%


80.0%


82.4%


95.1%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5

 

หมวดที่ 1 : การนำองค์กรและการจัดการที่ดี (25%)
เกณฑ์ คะแนนเต็ม ประเมินได้ ร้อยละ
1.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล 5 4 80.0
1.1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร 5 4   80.0
1.2 แผนกลยุทธ์สุขภาพ 10 7 70.0
1.2.1 การทำแผนปฏิบัติการ 5 4 80.0
1.2.2 การนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 5 3 60.0
1.3 ระบบงาน/กระบวนการสำคัญ 40 35 87.5
1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี 5 5 100.0
1.3.2 การจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนจากแม่ข่าย 5 3 60.0
1.3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 30 27 90.0
1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว 5 4 80.0
รวม 60 50.0 83.3

 

 

หมวดที่ 2 : ให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย (15%)

 

หมวดที่ 3 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (10%)
เกณฑ์ คะแนนเต็ม ประเมินได้ ร้อยละ
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (AppreciationResources Sharing and Human Development) 5 4.0 80.0

 

หมวดที่ 4 : การจัดระบบบริการครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มวัย (35%)
เกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ
4.1 จัดบริการตามสภาพปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP) 5 5 100.0
4.2 การบริการในสถานบริการ 30 24.5 81.7
4.2.1 OPD 5 5 100.0
4.2.2 ER 5 4.5 90.0
4.2.3 ANC 5 2.5 50.0
4.2.4 WCC 5 5 100.0
4.2.5 NCD 5 4 80.0
4.2.6 การให้คำปรึกษา 5 3.5 70.0
4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 5 3 60.0
4.4 การบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด 10 6 60.0
4.4.1 การบริการแพทย์แผนไทย 5 3 60.0
4.4.2 การจัดบริการกายภาพบำบัด 5 3 60.0
4.5 การบริการในชุมชน 10 6 60.0
4.5.1 COC : LTC (4 กลุ่มเป้าหมาย) 5 3 60.0
4.5.2 การควบคุมและป้องกันโรค (SRRT) 5 3 60.0
4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และงาน คบส. 80 71 88.8
4.6.1 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU 63 58 92.1
4.6.2 งานคุ้มครองผู้บริโภค 17 13 76.5
4.7 ระบบสนับสนุนบริการ 159 131 82.4
4.7.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 54 46 85.2
ส่วนที่ 1 ระบบคุณภาพข้อมูล 20 17 85.0
ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 16 88.9
ส่วนที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย 18 13 81.3
4.7.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 65 57 87.7
1. การออกและจัดการทรัพยากร 5 3 60.0
2. การดำเนินงาน 38 32 84.2
3. การจัดการมูลฝอยทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ 1 1 100.0
4. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 21 21 100.0
4.7.3 ระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (LAB) 40 28 70.0
1. บุคลากร 12 3 25.0
2. สถานที่ทำการทดสอบ 8 7 87.5
3. วัสดุ น้ำยา และเครื่องมือทดสอบ 40 35 87.5
4. ขั้นตอนก่อนการทดสอบ 12 10 83.3
5. ขั้นตอนการทดสอบ 8 8 100.0
6. การประกันคุณภาพการทดสอบ 12 3 25.0
7. การรายงานผลการทดสอบ 8 5 62.5
รวม 299 246.5 82.4

 

หมวดที่ 5 : ผลลัพธ์ (25%)

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327