คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
แผนที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

"ร้อยละ 70 ของอำเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ"

  วิธีประเมินผล

          มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น
          มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนประเด็นที่กำหนด และหรือการบริหารจัดการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
          มีการประเมินประเด็นปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามองค์ประกอบ UCCARE โดยการประเมินตนเองและผู้เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต ร้อยละ 70


การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง
      การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พื้นที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ โดยการประเมินตนเองและระดับจังหวัด

อำเภอ หมายถึง
      หน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่

คณะกรรมการฯ มีจำนวนไม่เกิน 21 คน ประกอบด้วย
          1.1 นายอำเภอ เป็นประธาน
          1.2 สาธารณสุขอำเภอ เป็นเลขานุการฯ
          1.3 ผู้แทนส่วนราชการ 6 คน
          1.4 ผู้แทนภาคเอกชน 6 คน
          1.5 ผู้แทนภาคประชาชน 7 คน

Small Success

 3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 62)
มีการประชุม ทบทวนคัดเลือกประเด็นที่สำคัญตามบริบทในพื้นที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาดำเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 ประเด็น
พื้นที่ประเมินตนเอง พร้อมรายงานผลการประเมิน เพื่อวางแผนพัฒนาร่วมกับจังหวัด

 6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 63)
มีคณะทำงาน วางแผนแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่พื้นที่กำหนด
มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63)
มีการยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทาง UCCARE โดยการประเมินของผู้เยี่ยมระดับจังหวัดและเขต

 12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 63)
อำเภอมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 70

 

UCCARE   
U : Unity Team

ทีมสุขภาพ (Health Team)    หมายถึง ทีมภายในหน่วยงานเดียวกัน ( รพ. รพ. , รพ.สต. รพ.สต. , ทีมระหว่างหน่วยงาน (รพ. รพ.สต.) , ทีมแนวตั้งและทีมแนวราบ และ/หรือ ทีมข้ามสายงาน (ภาคีภาคส่วนต่างๆ)

1) มีแนวทางที่จะทำงานร่วมกัน และดำเนินงานตามหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
2) มีการทำงานร่วมกัน เป็นทีมในบางประเด็น และ/หรือ มีภาคีภาคส่วนร่วมด้วย
3) Cross Functional เป็น team ระหว่างฝ่ายคิดวางแผน และดำเนินการร่วมกันโดยมีภาคีภาคส่วนร่วมด้วยบางส่วน
4) Fully Integrate เป็นโครงข่ายทีมเดียวกันทั้งแนวตั้งและแนวราบ โดยมีภาคีภาคส่วนร่วมด้วย
5) ชุมชน ภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นทีมกับเครือข่ายสุขภาพ ในทุกประเด็นสุขภาพสำคัญ

 

C : Customer Focus

ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ    หมายถึง ประเด็นปัญหาหรือประเด็นพัฒนา ที่ประชาชนและผู้รับบริการจำเป็นต้องได้รับโดยหมายรวมทั้งในส่วนของ felt need เช่น การรักษาฟื้นฟู และ unfelt need เช่น บริการส่งเสริมป้องกัน

1) มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการเป็นแบบ reactive
2) มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจความต้องการของประชาชน และผู้รับบริการที่หลากหลาย อย่างน้อยในกลุ่มที่มีปัญหาสูง
3) มีช่องทางการรับรู้และเข้าใจความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ และนำมาแก้ไข ปรับปรุงระบบงาน
4) มีการเรียนรู้และพัฒนาช่องทางการรับรู้ความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม ให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5) ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ ถูกนำมาบูรณาการกับระบบงานต่างๆ จนทำให้ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา ผูกพัน และมีส่วนร่วมกับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

 

C : Community Participation

1) มีแนวทาง หรือเริ่มให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพ
2) ดำเนินการให้ชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วมรับรู้ ร่วมดำเนินการด้านสุขภาพ ในงานที่หลากหลายและขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น
3) ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด ร่วมดำเนินการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบกับเครือข่ายบริการปฐมภูมิและมีการขยาย วงได้ค่อนข้างครอบคลุม
4) ชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการด้านสุขภาพ และมีการทบทวน เรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการ มีส่วนร่วมให้เหมาะสมมากขึ้น
5) ชุมชน และภาคึเครือข่ายร่วมดำเนินการอย่างครบวงจร รวมทั้งการประเมินผลจนร่วมเป็นเจ้าของการดำเนินงานเครือข่ายปฐมภูมิ

 

A : Appreciation

ความผูกพัน (Engagement)    หมายถึง การที่บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และในงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร

1) มีแนวทาง หรือวิธีการที่ชัดเจน หรือเริ่มดำเนินการในการดุแล พัฒนา และสร้างความพึงพอใจของบุคลากร
2) มีการขยายการดำเนินการตามแนวทางหรือวิธีการในการดูแลพัฒนา และสร้างความพึงพอใจของบุคลากรเพิ่มขึ้นในแต่ละหน่วยงาน หรือในแต่ละระดับ
3) ดำเนินการตามแนวทาง หรือวิธีการดุแลพัฒนา และสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน (Engagement) ของบุคลากรให้สอดคล้อง กับภารกิจที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ
4) เครือข่ายสุขภาพมีการเรียนรู้ ทบทวนกระบวนการดุแลพัฒนา และสร้างความผูกพันของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบท
5) สร้างวัฒนธรรมเครือข่ายให้บุคลากรมีความสุข ภูมิใจ รับรู้คุณค่าและเกิดความผูกพันในงานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

 

R : Resources Sharing and Human Development

Resource    หมายถึง คน เงิน ของ ความรู้ รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ของการทำงาน

1) มีแนวทาง หรือเริ่มวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และพัฒนาบุคลากรร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
2) มีการดำเนินการร่วมกันในการใช้ทรัพยากรและพัฒนาบุคลากรในบางประเด็นหรือบางระบบ
3) มีการจัดการทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร ร่วมกันอย่างเป็นระบบและครอบคลุม ตามบริบทและความจำเป็นของพื้นที่ เพื่อสนับสนุน ให้บรรลุตามเป้าหมายของเครือข่ายสุขภาพ
4) มีการทบทวนและปรับปรุงการจัดการทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5) มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยยึดเป้าหมายของเครือข่ายสุขภาพ (ไม่มีกำแพงกั้น) และมีการใช้ทรัพยากรจากชุมชน ส่งผล ให้เกิดระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน

 

E : Essential Care

Essential Care    หมายถึง บริการด้านสุขภาพที่จำเป็นสำหรับประชาชน โดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและเป็นไปตามศักยภาพของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

1) มีแนวทาง หรือเริ่มดำเนินการจัดระบบดูแลสุขภาพพื้นฐานที่จำเป็นในแต่ละกลุ่มตามบริบทของชุมชน
2) มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบริบทและตามความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน และชุมชนบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาสูง
3) มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบริบท ตามความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชนแต่ละกลุ่ม และชุมชนที่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่
4) มีการเรียนรู้ ทบทวน การจัดระบบดูแลสุขภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการดุแลสุขภาพที่เหมาะสม สอดคล้องมากขึ้น
5) มีการจัดระบบดูแลสุขภาพอย่างบูรณาการร่วมกับประชาชน ชุมชน ภาคึภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประชาชนมีสถานะุสุขภาพดี

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327