การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ


ผลการประเมิน UCCARE

อำเภอ Unity
Team
Customer
Focus
Community
Participation
Appriciation Resource
Sharing
Essential
Care
เมืองอุทัยธานี
4
4
4
3
3
3
ทัพทัน
5
4
4
5
5
5
สว่างอารมณ์
5
5
4
4
4
4
หนองฉาง
3
3
3
3
4
3
หนองขาหย่าง
4
4
3
3
3
3
บ้านไร่
3
3
3
3
3
3
ลานสัก
3
4
4
3
4
4
ห้วยคต
3
3
3
3
3
3
ผลการดำเนินงาน
อำเภอ คำสั่ง พชอ. รายงานการประชุม ประเด็น ODOP
เมืองอุทัยธานี
 1. ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ
 2. ปัญหาขยะ
 3. ปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
 4. ปัญหาโรคไข้เลือดออก
 5. ปัญหาอุบัติเหตุจราจร
ทัพทัน
 1. การบริหารจัดการขยะ
 2. การดูแลผู้สูงอายุ
 3. การป้องกันอุบัติเหตุจราจร
 4. อาหารปลอดภัย
 5. โรคไข้เลือดออก
สว่างอารมณ์
 1. ปัญหาขยะ
 2. ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 3. ปัญหาวัณโรค
 4. ปัญหาผู้สูงอายุ
 5. อาหารปลอดภัย
หนองฉาง
หนองขาหย่าง
บ้านไร่
 1. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
 2. อุบัติเหตุทางถนน
 3. โรคติดต่อ(ไข้เลือดออก,มาลาเรีย,วัณโรค)
 4. มลพิษ (สารหนู,สารเคมีทางการเกษตร)
 5. เด็กและเยาวชน (พัฒนาการ/ยาเสพติด)
 6. การฆ่าตัวตาย
ลานสัก
 1. ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  - การจัดการขยะมูลฝอย
  - ปัญหาสเตียรอยด์
 2. ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมอาชีพ
  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอลานสัก
 3. ด้านสังคมและการศึกษา
  - ปัญหาผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึี่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 4. ด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและปัญหาเร่งด่วน
  - ลดอุบัติเหตุทางถนน
ห้วยคต
 1. ปัญหาความยากจน และผู้ด้อยโอกาส
  - ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
 2. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
  - การบริหารจัดการขยะ
  - การใช้สารเคมี
  - โรคไข้เลือดออก
 3. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
  - ถนนปลอดภัยใส่ใจอุบัติเหตุทางถนน

 

อำเภอเมืองอุทัยธานี

 

อำเภอทัพทัน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.


รายงานการประชุม


ประเด็นสำคัญตามบริบทพื้นที่
โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ
ผลการประเมิน UCCARE
องค์ประกอบ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5
Unity Team
Customer Focus
Community Participation
Appriciation
Resource Sharing and Human Development
Essential Care

 

อำเภอสว่างอารมณ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. รายงานการประชุม


ประเด็นสำคัญตามบริบทพื้นที่
 • ปัญหาขยะ
 • ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 • ปัญหาวัณโรค
 • ปัญหาผู้สูงอายุ
 • อาหารปลอดภัย
ผลการประเมิน UCCARE
องค์ประกอบ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5
Unity Team
Customer Focus
Community Participation
Appriciation
Resource Sharing and Human Development
Essential Care

 

อำเภอหนองฉาง

 

อำเภอหนองขาหย่าง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.
รายงานการประชุม

ประเด็นสำคัญตามบริบทพื้นที่
ผลการประเมิน UCCARE
องค์ประกอบ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5
Unity Team
Customer Focus
Community Participation
Appriciation
Resource Sharing and Human Development
Essential Care

 

อำเภอบ้านไร่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.
รายงานการประชุม

ประเด็นสำคัญตามบริบทพื้นที่
 • ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
 • อุบัติเหตุทางถนน
 • โรคติดต่อ(ไข้เลือดออก,มาลาเรีย,วัณโรค)
 • มลพิษ (สารหนู,สารเคมีทางการเกษตร)
 • เด็กและเยาวชน (พัฒนาการ/ยาเสพติด)
 • การฆ่าตัวตาย

ผลการประเมิน UCCARE
องค์ประกอบ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5
Unity Team
Customer Focus
Community Participation
Appriciation
Resource Sharing and Human Development
Essential Care

 

อำเภอลานสัก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.
รายงานการประชุม

ประเด็นสำคัญตามบริบทพื้นที่
 • ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  - การจัดการขยะมูลฝอย
  - ปัญหาสเตียรอยด์
 • ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและเสริมอาชีพ
  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอลานสัก
 • ด้านสังคมและการศึกษา
  - ปัญหาผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึี่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 • ด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและปัญหาเร่งด่วน
  - ลดอุบัติเหตุทางถนน
ผลการประเมิน UCCARE
องค์ประกอบ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5
Unity Team
Customer Focus
Community Participation
Appriciation
Resource Sharing and Human Development
Essential Care

 

อำเภอห้วยคต
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.
รายงานการประชุม

ประเด็นสำคัญตามบริบทพื้นที่
โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ผลการประเมิน UCCARE
องค์ประกอบ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5
Unity Team
Customer Focus
Community Participation
Appriciation
Resource Sharing and Human Development
Essential Care

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327