การพัฒนา รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 3
100%            
98.33%


85.71%


77.06%


100.00%


74.16%


86.70%


70.68%


  กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี เขต 3 ประเทศ
               
จังหวัด รพ.สต. (แห่ง) ผ่าน 5 ดาว ปี 60-62 ร้อยละ < 5 ดาว re-accredit
กำแพงเพชร 120 118 98.33 2 21
ชัยนาท 72 72 100 0 8
พิจิตร 109 84 77.06 25 11
นครสวรรค์ 189 162 85.71 27 7
อุทัยธานี 89 66 74.16 23 9
รวม 579 502 86.7 77 56
แหล่งข้อมูล : จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
หมวด : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

"ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 75 (สะสม)"

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)   หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งที่อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่ายโอนไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU)

การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.   หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรที่ดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี


การรับรองผล   จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่


เป้าหมายจังหวัดอุทัยธานี ปี 2563
เครือข่ายสุขภาพ รพ.สต.
ทั้งหมด
ผ่าน 5 ดาว
(สะสม)
ร้อยละ เป้าหมาย
(แห่ง)
ร้อยละ รอการ
พัฒนา
พัฒนาเพิ่ม
รพ.อุทัยธานี 13 9 69.2 10 76.9 4 1
รพ.ทัพทัน 15 10 66.7 12 80.0 5 2
รพ.สว่างอารมณ์ 8 5 62.5 6 75.0 3 1
รพ.หนองฉาง 17 15 88.2 13 76.5 2
รพ.หนองขาหย่าง 6 4 66.7 5 83.3 2 1
รพ.บ้านไร่ 17 12 70.6 13 76.5 5 1
รพ.ลานสัก 10 8 80.0 8 80.0 2
รพ.ห้วยคต 3 3 100.0 3 100.0
จังหวัดอุทัยธานี 89 66 74.2 67 75.28 23

ผลการประเมิน ปี 2562

Small Success

3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 62)
ประชุมชี้แจงนโยบาย (Kick Off) ระดับประเทศ
อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับเขต (ครู ก) จำนวน 1 ครั้งต่อปี
มีคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2563
รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu)

6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 63)
อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด (ครู ข) อย่างน้อยเขตละ 1 ครั้ง และระดับอำเภอ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด 1 ทีม/จังหวัด ระดับอำเภอ 1 ทีม/อำเภอ
มีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อพัฒนา รพ.สต. ทุกแห่ง ร้อยละ 100
สสอ./สสจ. ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการประเมินตนเองของ รพ.สต. ในโปรแกรม http://gishealth.moph.go.th/pcu เพื่อวางแผนการพัฒนา

9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63)
รพ.สต. (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) ได้รับการพัฒนาโดยทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด
คณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ ประเมิน
คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด ประเมินและรับรองผล
คณะกรรมการประเมินระดับเขต ประเมินรับรองผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาพของจังหวัด
สสอ./สสจ./เขต ตรวจสอบข้อมูล ส่งผลการประเมินมายังสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) ผ่านโปรแกรม http://gishealth.moph.go.th/pcu เพื่อวางแผนการพัฒนา

12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 63)
รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 (สะสม)

การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง
การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย
1. บริหารดี (25)
1.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล
1.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ
1.3 ระบบบริหารจัดการที่สำคัญ
1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

2. ประสานงานดี (15)

3. มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (10)

4. บริการดี (30)
4.1 จัดบริการตามสภาพปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP)
4.2 การบริการในสถานบริการ
4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม
4.4 การบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด
4.5 การบริการในชุมชน
4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ คบส.
4.7 ระบบสนับสนุนบริการ : IT, IC, LAB

5. ผลลัพธ์ดี (20)
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care)
5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI)
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้
การแปลผลระดับดาว

คะแนนรวมร้อยละ 60-69.99 เท่ากับ 3 ดาว
คะแนนรวม ร้อยละ 70-79.99 เท่ากับ 4 ดาว
คะแนนรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว
(คะแนนแต่ละหมวดต้องมากกว่าร้อยละ 80 และ คะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป


กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327