หมวด : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
แผนที่ 11 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

"ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 75 (สะสม)"

การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง
การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย

1. บริหารดี (25)
1.1 ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล
1.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ
1.3 ระบบบริหารจัดการที่สำคัญ
1.4 การสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

2. ประสานงานดี (15)

3. มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (10)

4. บริการดี (30)
4.1 จัดบริการตามสภาพปัญหาสำคัญของพื้นที่ (OTOP)
4.2 การบริการในสถานบริการ
4.3 การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม
4.4 การบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบำบัด
4.5 การบริการในชุมชน
4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ คบส.
4.7 ระบบสนับสนุนบริการ : IT, IC, LAB

5. ผลลัพธ์ดี (20)
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care)
5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI)
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้
การแปลผลระดับดาว

คะแนนรวมร้อยละ 60-69.99 เท่ากับ 3 ดาว
คะแนนรวม ร้อยละ 70-79.99 เท่ากับ 4 ดาว
คะแนนรวม ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว
(คะแนนแต่ละหมวดต้องมากกว่าร้อยละ 80 และ คะแนนรวมทุกหมวดมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป
เป้าหมายจังหวัดอุทัยธานี ปี 2563

อำเภอ รพ.สต.
ทั้งหมด
ผ่าน 5 ดาว
(สะสม)
ร้อยละ เป้าหมาย
(แห่ง)
ร้อยละ พัฒนาเพิ่ม
เมืองอุทัยธานี 13 9 69.23 10 76.92 1
ทัพทัน 15 10 66.67 11 73.33 1
สว่างอารมณ์ 8 5 62.50 6 75.00 1
หนองฉาง 17 15 88.24 13 76.47
หนองขาหย่าง 6 4 66.67 5 83.33 1
บ้านไร่ 17 12 70.59 13 76.47 1
ลานสัก 10 8 80.00 8 80.00
ห้วยคต 3 3 100 3 100  
จังหวัดอุทัยธานี 89 66 74.16 67 75.28
Small Success

3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 62)
ประชุมชี้แจงนโยบาย (Kick Off) ระดับประเทศ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทีมประเมินระดับเขต (ครู ก)
มีคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563
รพ.สต. มีการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์และบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 63)
อบรม ครู ข ทุกเขต อย่างน้อยเขตละ 1 ครั้ง
แต่งตั้งทีมพัฒนา/ทีมประเมิน ระดับจังหวัด 1 ทีม,อำเภอ 1 ทีม
มีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอเพื่อพัฒนา รพ.สต.ทุกแห่ง
ให้ สสอ./สสจ. มีการตรวจสอบข้อมูลในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อวางแผนพัฒนา

9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63)
รพ.สต.ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว มีการประเมินตนเองและพัฒนา
มีการประเมินและรับรองผล รพ.สต.ติดดาว ในระดับอำเภอ จังหวัด และเขต

12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 63)
รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 75 (สะสม)

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327