หน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดอุทัยธานี  

เครือข่าย โรงพยาบาลอุทัยธานี

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 13 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 9 แห่ง ( 69.23 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07065
รพ.สต.น้ำซึม
6,902
3,106
Re-accredit
2
07066
รพ.สต.สะแกกรัง
4,899
2,136
รอประเมิน
3
07067
รพ.สต.ดอนขวาง
3,132
987
4
07068
สอ.หาดทนง
1,896
635
รอประเมิน
5
07069
รพ.สต.เกาะเทโพ
2,499
855
6
07070
รพ.สต.ท่าซุง
3,808
1,385
7
07071
รพ.สต.หนองแก
2,062
680
8
07072
รพ.สต.โนนเหล็ก
1,361
402
9
07073
รพ.สต.หนองเต่า
1,675
575
รอประเมิน
10
07074
รพ.สต.หนองไผ่แบน
2,297
735
รอประเมิน
11
07075
รพ.สต.หนองพังค่า
1,706
543
12
07076
รพ.สต.ทุ่งใหญ่
905
295
รอประเมิน
13
07077
รพ.สต.เนินแจง
2,346
666
14
07115
รพ.สต.หมกแถว
726
302
15
12420
ศสท.อุทัยธานี
7,973
5,757
รอประเมิน
16
22808
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
1,153
1
รอประเมิน
17
77746
ศสช.อุทัยใหม่
5,681
2,885
รอประเมิน

เครือข่าย โรงพยาบาลทัพทัน

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 15 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 10 แห่ง ( 66.67 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07078
รพ.สต.ทุ่งนาไทย
1,624
493
รอประเมิน
2
07079
รพ.สต.เขาขี้ฝอย
1,313
427
3
07080
รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง
1,650
523
4
07081
รพ.สต.โคกหม้อ
2,473
817
5
07082
รพ.สต.หนองยายดา
3,265
1,067
6
07083
รพ.สต.หนองกลางดง
1,932
610
7
07084
รพ.สต.หนองกระทุ่ม
3,287
1,102
Re-accredit
8
07085
รพ.สต.คอดยาง
2,808
1,109
9
07086
รพ.สต.หนองสระ
2,161
653
10
07087
รพ.สต.ตลุกดู่
3,126
1,095
Re-accredit
11
07088
รพ.สต.วังเตย
4,352
1,111
12
07089
รพ.สต.สวนขวัญ
3,071
699
13
07113
รพ.สต.ทุ่งพึ่ง
1,450
461
14
11914
รพ.สต.บ้านเขาปฐวี
3,021
889
15
14273
รพ.สต.บ้านเหียงงาม
998
359
16
23975
หน่วยทัพยายปอน
2,627
911

เครือข่าย โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 8 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 5 แห่ง ( 62.50 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07090
รพ.สต.หนองหลวง
4,165
1,378
2
07091
รพ.สต.หนองแขวนกูบ
1,699
719
รอประเมิน
3
07092
รพ.สต.ไผ่เขียว
3,554
1,357
Re-accredit
4
07093
รพ.สต.บ้านทุ่งมน
4,434
1,347
5
07094
รพ.สต.บ้านคลองข่อย
3,930
1,536
6
07095
รพ.สต.บ้านดอนหวาย
2,063
772
7
07096
รพ.สต.บ่อยาง
3,245
1,114
8
14033
รพ.สต.บ้านเขาผาลาด
3,937
1,275
รอประเมิน

เครือข่าย โรงพยาบาลหนองฉาง

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 17 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 15 แห่ง ( 88.24 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07097
รพ.สต.หนองยาง
2,600
962
2
07098
รพ.สต.หนองนางนวล
3,188
951
3
07100
รพ.สต.หนองสรวง
2,710
1,112
4
07101
รพ.สต.บ้านเก่า
1,393
438
5
07102
รพ.สต.อุทัยเก่า
2,483
715
6
07103
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
3,179
983
7
07104
รพ.สต.ทุ่งโพ
4,704
1,539
8
07105
รพ.สต.บ้านทุ่งพง
676
221
9
07106
รพ.สต.ทุ่งพง
1,458
501
10
07107
รพ.สต.เขาบางแกรก
4,614
1,759
Re-accredit
11
07108
รพ.สต.ป่าหมาก
1,839
546
12
07109
รพ.สต.เขากวางทอง
7,221
2,365
13
07125
รพ.สต.วังหิน
3,301
1,312
14
07126
รพ.สต.เมืองการุ้ง
4,593
1,876
15
07131
รพ.สต.บ้านใหม่คลองเคียน
3,403
1,093
16
14035
รพ.สต.บ้านหนองอาสา
2,440
824
รอประเมิน
17
14272
รพ.สต.บ้านหนองบัว
3,017
916

เครือข่าย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 6 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 4 แห่ง ( 66.67 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07110
รพ.สต.หนองไผ่
2,450
812
รอประเมิน
2
07111
รพ.สต.ดอนกลอย
1,177
451
3
07112
รพ.สต.ห้วยรอบ
461
181
4
07114
รพ.สต.ท่าโพ
2,274
1,029
Re-accredit
5
07116
รพ.สต.หลุมเข้า
2,548
867
6
07117
รพ.สต.ดงขวาง
2,311
761

เครือข่าย โรงพยาบาลบ้านไร่

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 17 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 12 แห่ง ( 70.59 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07118
รพ.สต.ทัพหลวง
4,524
1,562
2
07119
รพ.สต.บ้านใหม่หนองแก
3,445
1,606
3
07120
รพ.สต.ห้วยพลู
1,700
579
รอประเมิน
4
07121
รพ.สต.ห้วยแห้ง
3,165
1,050
Re-accredit
5
07122
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
1,498
571
6
07123
รพ.สต.คอกควาย
3,630
1,507
7
07124
รพ.สต.ห้วยคตคลองหวาย
1,656
494
8
07127
รพ.สต.แก่นมะกรูด
1,636
456
รอประเมิน
9
07128
รพ.สต.หนองจอก
2,754
1,044
10
07129
รพ.สต.บ้านหูช้าง
6,650
2,278
11
07130
รพ.สต.บ้านบึง
3,542
1,395
12
07132
รพ.สต.หนองบ่มกล้วย
3,389
1,251
13
07133
รพ.สต.บ้านบุ่ง
1,318
517
14
14034
รพ.สต.บ้านดง
869
379
15
14036
รพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม
2,654
1,008
16
14037
รพ.สต.เจ้าวัด
2,717
971
รอประเมิน
17
14126
รพ.สต.บ้านใหม่คลองอังวะ
593
181
รอประเมิน

เครือข่าย โรงพยาบาลลานสัก

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 10 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 8 แห่ง ( 80.00 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07134
รพ.สต.บ้านร่องตาที
5,708
1,697
2
07135
สอน.ประดู่ยืน
2,936
930
3
07136
รพ.สต.ซับป่าพลู
7,753
2,435
4
07138
รพ.สต.ท่ามะนาว
4,656
1,388
5
07139
รพ.สต.ระบำ
7,313
2,719
Re-accredit
6
07140
รพ.สต.บ้านน้ำรอบ
5,963
1,771
7
07141
รพ.สต.บ้านบึงแห้ง
3,928
1,385
8
11793
รพ.สต.ทุ่งนางาม
1,763
553
รอประเมิน
9
14038
รพ.สต.บ้านหนองแหน
3,163
1,152
10
14900
รพ.สต.บ้านน้ำวิ่ง
2,721
874
รอประเมิน

เครือข่าย โรงพยาบาลห้วยคต

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 3 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 3 แห่ง ( 100.00 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07142
รพ.สต.สุขฤทัย
6,406
2,229
2
07143
รพ.สต.คลองแห้ง
1,785
571
3
07144
รพ.สต.ทองหลาง
5,974
1,723
Re-accredit