หน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดอุทัยธานี  

เครือข่าย โรงพยาบาลอุทัยธานี

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 13 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 9 แห่ง ( 69.23 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07065
รพ.สต.น้ำซึม -> * Re-accredit
8,023
2,207
2
07066
รพ.สต.สะแกกรัง
4,978
1,552
3
07067
รพ.สต.ดอนขวาง
2,815
926
4
07068
สอ.หาดทนง
1,558
594
5
07069
รพ.สต.เกาะเทโพ
2,260
794
6
07070
รพ.สต.ท่าซุง
3,301
1,270
7
07071
รพ.สต.หนองแก
2,213
601
8
07072
รพ.สต.โนนเหล็ก
960
396
9
07073
รพ.สต.หนองเต่า
1,583
475
10
07074
รพ.สต.หนองไผ่แบน
2,302
701
11
07075
รพ.สต.หนองพังค่า
1,634
498
12
07076
รพ.สต.ทุ่งใหญ่
903
275
13
07077
รพ.สต.เนินแจง
1,876
669
14
07115
รพ.สต.หมกแถว
651
252
15
12420
ศสท.อุทัยธานี
9,219
3,495
16
22808
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
1,153
1
17
77746
ศสช.อุทัยใหม่
6,224
2,884

เครือข่าย โรงพยาบาลทัพทัน

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 15 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 10 แห่ง ( 66.67 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07078
รพ.สต.ทุ่งนาไทย
1,267
441
2
07079
รพ.สต.เขาขี้ฝอย
968
359
3
07080
รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง
1,222
472
4
07081
รพ.สต.โคกหม้อ
2,027
702
5
07082
รพ.สต.หนองยายดา
3,120
932
6
07083
รพ.สต.หนองกลางดง
1,370
567
7
07084
รพ.สต.หนองกระทุ่ม -> * Re-accredit
3,314
953
8
07085
รพ.สต.คอดยาง
2,826
785
9
07086
รพ.สต.หนองสระ
2,153
610
10
07087
รพ.สต.ตลุกดู่ -> * Re-accredit
3,347
941
11
07088
รพ.สต.วังเตย
3,326
1,127
12
07089
รพ.สต.สวนขวัญ
3,125
807
13
07113
รพ.สต.ทุ่งพึ่ง
1,157
386
14
11914
รพ.สต.บ้านเขาปฐวี
3,334
745
15
14273
รพ.สต.บ้านเหียงงาม
896
315
16
23975
หน่วยทัพยายปอน
2,182
791

เครือข่าย โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 8 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 5 แห่ง ( 62.50 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07090
รพ.สต.หนองหลวง
4,164
1,050
2
07091
รพ.สต.หนองแขวนกูบ
1,690
542
3
07092
รพ.สต.ไผ่เขียว -> * Re-accredit
3,452
1,246
4
07093
รพ.สต.บ้านทุ่งมน
4,720
1,212
5
07094
รพ.สต.บ้านคลองข่อย
3,820
1,048
6
07095
รพ.สต.บ้านดอนหวาย
2,065
656
7
07096
รพ.สต.บ่อยาง
2,065
931
8
14033
รพ.สต.บ้านเขาผาลาด
3,932
1,198

เครือข่าย โรงพยาบาลหนองฉาง

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 17 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 15 แห่ง ( 88.24 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07097
รพ.สต.หนองยาง
1,934
716
2
07098
รพ.สต.หนองนางนวล
3,136
388
3
07100
รพ.สต.หนองสรวง
2,792
509
4
07101
รพ.สต.บ้านเก่า
1,402
187
5
07102
รพ.สต.อุทัยเก่า
2,029
243
6
07103
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
3,217
664
7
07104
รพ.สต.ทุ่งโพ
3,426
667
8
07105
รพ.สต.บ้านทุ่งพง
687
195
9
07106
รพ.สต.ทุ่งพง
1,441
403
10
07107
รพ.สต.เขาบางแกรก -> * Re-accredit
4,604
1,111
11
07108
รพ.สต.ป่าหมาก
1,931
338
12
07109
รพ.สต.เขากวางทอง
7,240
1,211
13
07125
รพ.สต.วังหิน
3,320
422
14
07126
รพ.สต.เมืองการุ้ง
4,610
660
15
07131
รพ.สต.บ้านใหม่คลองเคียน
3,410
355
16
14035
รพ.สต.บ้านหนองอาสา
1,947
301
17
14272
รพ.สต.บ้านหนองบัว
3,012
526

เครือข่าย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 6 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 4 แห่ง ( 66.67 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07110
รพ.สต.หนองไผ่
2,479
697
2
07111
รพ.สต.ดอนกลอย
1,184
370
3
07112
รพ.สต.ห้วยรอบ
453
158
4
07114
รพ.สต.ท่าโพ -> * Re-accredit
2,224
700
5
07116
รพ.สต.หลุมเข้า
2,575
737
6
07117
รพ.สต.ดงขวาง
2,269
671

เครือข่าย โรงพยาบาลบ้านไร่

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 17 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 12 แห่ง ( 70.59 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07118
รพ.สต.ทัพหลวง
3,972
1,562
2
07119
รพ.สต.บ้านใหม่หนองแก
2,437
1,606
3
07120
รพ.สต.ห้วยพลู
1,416
579
4
07121
รพ.สต.ห้วยแห้ง -> * Re-accredit
2,581
1,050
5
07122
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
1,233
571
6
07123
รพ.สต.คอกควาย
3,226
1,364
7
07124
รพ.สต.ห้วยคตคลองหวาย
1,486
637
8
07127
รพ.สต.แก่นมะกรูด
1,752
456
9
07128
รพ.สต.หนองจอก
2,482
1,044
10
07129
รพ.สต.บ้านหูช้าง
5,341
2,278
11
07130
รพ.สต.บ้านบึง
2,769
1,028
12
07132
รพ.สต.หนองบ่มกล้วย
2,628
1,251
13
07133
รพ.สต.บ้านบุ่ง
1,159
517
14
14034
รพ.สต.บ้านดง
674
379
15
14036
รพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม
2,236
1,008
16
14037
รพ.สต.เจ้าวัด
2,219
971
17
14126
รพ.สต.บ้านใหม่คลองอังวะ
499
181

เครือข่าย โรงพยาบาลลานสัก

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 10 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 8 แห่ง ( 80.00 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07134
รพ.สต.บ้านร่องตาที
6,086
1,258
2
07135
สอน.ประดู่ยืน
3,014
680
3
07136
รพ.สต.ซับป่าพลู
8,030
1,955
4
07138
รพ.สต.ท่ามะนาว
4,834
1,343
5
07139
รพ.สต.ระบำ -> * Re-accredit
7,086
1,655
6
07140
รพ.สต.บ้านน้ำรอบ
5,958
1,322
7
07141
รพ.สต.บ้านบึงแห้ง
3,894
1,032
8
11793
รพ.สต.ทุ่งนางาม
1,736
480
9
14038
รพ.สต.บ้านหนองแหน
3,112
892
10
14900
รพ.สต.บ้านน้ำวิ่ง
3,095
703

เครือข่าย โรงพยาบาลห้วยคต

จำนวน รพ.สต.ที่อยู่ในเกณฑ์พัฒนา จำนวน 3 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 3 แห่ง ( 100.00 %)
ลำดับ
รหัส
หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาด
ประชากร
หลังคาเรือน
ติดดาว
1
07142
รพ.สต.สุขฤทัย
4,417
593
2
07143
รพ.สต.คลองแห้ง
1,472
387
3
07144
รพ.สต.ทองหลาง -> * Re-accredit
4,767
820