สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดอุทัยธานี
 จำนวน รพ.สต. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 89 แห่ง
 ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว ปี 2560-2562 66 แห่ง (74.2%)
 เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพในปี 2563 23 แห่ง
 ผลงานสะสม จังหวัดอุทัยธานี
ผ่านระดับ 5 ดาว 66 แห่ง (74.2 % )
ผ่านระดับ 4 ดาว 15 แห่ง ( 16.9 % )
ผ่านระดับ 3 ดาว 8 แห่ง ( 9.0 % )

  เครือข่าย โรงพยาบาลอุทัยธานี   ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

ลำดับ รพ.สต. ตำบล อำเภอ ปีที่ผ่าน
1)   07065 - รพ.สต.น้ำซึม -> * Re-accreditation   น้ำซึม   เมืองอุทัยธานี  2560
2)   07072 - รพ.สต.โนนเหล็ก   โนนเหล็ก   เมืองอุทัยธานี  2561
3)   07071 - รพ.สต.หนองแก   หนองแก   เมืองอุทัยธานี  2561
4)   07070 - รพ.สต.ท่าซุง   ท่าซุง   เมืองอุทัยธานี  2561
5)   07069 - รพ.สต.เกาะเทโพ   เกาะเทโพ   เมืองอุทัยธานี  2561
6)   07077 - รพ.สต.เนินแจง   เนินแจง   เมืองอุทัยธานี  2562
7)   07075 - รพ.สต.หนองพังค่า   หนองพังค่า   เมืองอุทัยธานี  2562
8)   07067 - รพ.สต.บ้านดอนขวาง   ดอนขวาง   เมืองอุทัยธานี  2562
9)   07115 - รพ.สต.หมกแถว   หมกแถว   หนองขาหย่าง  2562

  เครือข่าย โรงพยาบาลทัพทัน   ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

ลำดับ รพ.สต. ตำบล อำเภอ ปีที่ผ่าน
1)   07087 - รพ.สต.ตลุกดู่ -> * Re-accreditation   ตลุกดู่   ทัพทัน  2560
2)   07084 - รพ.สต.หนองกระทุ่ม -> * Re-accreditation   หนองกระทุ่ม   ทัพทัน  2560
3)   14273 - รพ.สต.บ้านเหียงงาม   หนองกลางดง   ทัพทัน  2561
4)   07080 - รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง   หนองหญ้าปล้อง   ทัพทัน  2561
5)   07082 - รพ.สต.หนองยายดา   หนองยายดา   ทัพทัน  2561
6)   07083 - รพ.สต.หนองกลางดง   หนองกลางดง   ทัพทัน  2561
7)   11914 - รพ.สต.บ้านเขาปฐวี   ตลุกดู่   ทัพทัน  2562
8)   07079 - รพ.สต.เขาขี้ฝอย   เขาขี้ฝอย   ทัพทัน  2562
9)   07086 - รพ.สต.หนองสระ   หนองสระ   ทัพทัน  2562
10)   07085 - รพ.สต.บ้านคอดยาง   หนองกระทุ่ม   ทัพทัน  2562

  เครือข่าย โรงพยาบาลสว่างอารมณ์   ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

ลำดับ รพ.สต. ตำบล อำเภอ ปีที่ผ่าน
1)   07092 - รพ.สต.ไผ่เขียว -> * Re-accreditation   ไผ่เขียว   สว่างอารมณ์  2560
2)   07090 - รพ.สต.หนองหลวง   หนองหลวง   สว่างอารมณ์  2561
3)   07094 - รพ.สต.บ้านคลองข่อย   ไผ่เขียว   สว่างอารมณ์  2561
4)   07095 - รพ.สต.บ้านดอนหวาย   บ่อยาง   สว่างอารมณ์  2562
5)   07093 - รพ.สต.บ้านทุ่งมน   ไผ่เขียว   สว่างอารมณ์  2562

  เครือข่าย โรงพยาบาลหนองฉาง   ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

ลำดับ รพ.สต. ตำบล อำเภอ ปีที่ผ่าน
1)   07107 - รพ.สต.เขาบางแกรก -> * Re-accreditation   เขาบางแกรก   หนองฉาง  2560
2)   07103 - รพ.สต.บ้านน้ำพุ   ทุ่งโพ   หนองฉาง  2561
3)   07104 - รพ.สต.ทุ่งโพ   ทุ่งโพ   หนองฉาง  2561
4)   07102 - รพ.สต.อุทัยเก่า   อุทัยเก่า   หนองฉาง  2561
5)   07097 - รพ.สต.หนองยาง   หนองยาง   หนองฉาง  2561
6)   07131 - รพ.สต.บ้านใหม่คลองเคียน   บ้านใหม่คลองเคียน   บ้านไร่  2562
7)   14272 - รพ.สต.บ้านหนองบัว   หนองยาง   หนองฉาง  2562
8)   07125 - รพ.สต.วังหิน   วังหิน   บ้านไร่  2562
9)   07100 - รพ.สต.หนองสรวง   หนองสรวง   หนองฉาง  2562
10)   07101 - รพ.สต.บ้านเก่า   บ้านเก่า   หนองฉาง  2562
11)   07105 - รพ.สต.บ้านทุ่งพง   ทุ่งพง   หนองฉาง  2562
12)   07106 - รพ.สต.ทุ่งพง   ทุ่งพง   หนองฉาง  2562
13)   07108 - รพ.สต.บ้านป่าหมาก   เขาบางแกรก   หนองฉาง  2562
14)   07109 - รพ.สต.เขากวางทอง   เขากวางทอง   หนองฉาง  2562
15)   07098 - รพ.สต.หนองนางนวล   หนองนางนวล   หนองฉาง  2562

  เครือข่าย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง   ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

ลำดับ รพ.สต. ตำบล อำเภอ ปีที่ผ่าน
1)   07114 - รพ.สต.ท่าโพ -> * Re-accreditation   ท่าโพ   หนองขาหย่าง  2560
2)   07112 - รพ.สต.ห้วยรอบ   ห้วยรอบ   หนองขาหย่าง  2561
3)   07117 - รพ.สต.ดงขวาง   ดงขวาง   หนองขาหย่าง  2562
4)   07111 - รพ.สต.ดอนกลอย   ดอนกลอย   หนองขาหย่าง  2562

  เครือข่าย โรงพยาบาลบ้านไร่   ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

ลำดับ รพ.สต. ตำบล อำเภอ ปีที่ผ่าน
1)   07121 - รพ.สต.ห้วยแห้ง -> * Re-accreditation   ห้วยแห้ง   บ้านไร่  2560
2)   07132 - รพ.สต.หนองบ่มกล้วย   หนองบ่มกล้วย   บ้านไร่  2561
3)   07122 - รพ.สต.บ้านน้ำพุ   คอกควาย   บ้านไร่  2561
4)   07123 - รพ.สต.คอกควาย   คอกควาย   บ้านไร่  2561
5)   07128 - รพ.สต.หนองจอก   หนองจอก   บ้านไร่  2561
6)   07130 - รพ.สต.บ้านบึง   บ้านบึง   บ้านไร่  2562
7)   14036 - รพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม   หนองจอก   บ้านไร่  2562
8)   14034 - รพ.สต.บ้านดง   คอกควาย   บ้านไร่  2562
9)   07129 - รพ.สต.บ้านหูช้าง   หูช้าง   บ้านไร่  2562
10)   07118 - รพ.สต.ทัพหลวง   ทัพหลวง   บ้านไร่  2562
11)   07119 - รพ.สต.บ้านใหม่หนองแก   ทัพหลวง   บ้านไร่  2562
12)   07124 - รพ.สต.บ้านห้วยคตคลองหวาย   คอกควาย   บ้านไร่  2562

  เครือข่าย โรงพยาบาลลานสัก   ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

ลำดับ รพ.สต. ตำบล อำเภอ ปีที่ผ่าน
1)   07139 - รพ.สต.ระบำ -> * Re-accreditation   ระบำ   ลานสัก  2560
2)   07136 - รพ.สต.บ้านซับป่าพลู   ป่าอ้อ   ลานสัก  2561
3)   07135 - สอน.ประดู่ยืน   ทุ่งนางาม   ลานสัก  2561
4)   07134 - รพ.สต.บ้านร่องตาที   ลานสัก   ลานสัก  2561
5)   14038 - รพ.สต.บ้านหนองแหน   ประดู่ยืน   ลานสัก  2562
6)   07138 - รพ.สต.บ้านท่ามะนาว   ระบำ   ลานสัก  2562
7)   07140 - รพ.สต.บ้านน้ำรอบ   น้ำรอบ   ลานสัก  2562
8)   07141 - รพ.สต.บ้านบึงแห้ง   น้ำรอบ   ลานสัก  2562

  เครือข่าย โรงพยาบาลห้วยคต   ที่ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

ลำดับ รพ.สต. ตำบล อำเภอ ปีที่ผ่าน
1)   07144 - รพ.สต.ทองหลาง -> * Re-accreditation   ทองหลาง   ห้วยคต  2560
2)   07143 - รพ.สต.บ้านคลองแห้ง   ทองหลาง   ห้วยคต  2562
3)   07142 - รพ.สต.สุขฤทัย   สุขฤทัย   ห้วยคต  2562


ผลการประเมินตนเอง ปี 2563    เครือข่าย โรงพยาบาลอุทัยธานี   
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.น้ำซึม 25.0 15 10 29.3 17.6 96.9
     2. รพ.สต.สะแกกรัง 24.6 15 8 29.2 19.5 96.3
     3. รพ.สต.หนองเต่า 24.2 15 8 29.5 16.6 93.3
     4. รพ.สต.หนองไผ่แบน 23.8 15 10 28.9 18.5 96.2
     5. รพ.สต.บ้านโพธิ์ส้ม (ทุ่งใหญ่) 25.0 14 10 28.7 20.0 97.2

  เครือข่าย โรงพยาบาลทัพทัน   
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.ทุ่งนาไทย 20.8 14 8 27.2 19.5 89.1
     2. รพ.สต.โคกหม้อ 24.2 12 10 28.0 19.5 93.7
     3. รพ.สต.ตลุกดู่ 25.0 12 8 29.4 18.0 92.4
     4. รพ.สต.บ้านวังเตย 21.3 12 10 26.9 18.5 88.7
     5. รพ.สต.บ้านสวนขวัญ 20.8 14 10 24.3 19.0 87.7
     6. รพ.สต.ทุ่งพึ่ง 22.9 12 10 26.1 17.6 88.6
     7. หน่วยฯทัพยายปอน 23.8 14 8 25.5 19.0 89.8

  เครือข่าย โรงพยาบาลสว่างอารมณ์   
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.บ้านหนองแขวนกูบ 23.3 15 8 29.0 18.5 93.9
     2. รพ.สต.ไผ่เขียว 22.5 14 8 29.3 18.5 91.9
     3. รพ.สต.บ่อยาง 25.0 15 10 28.9 19.5 98.4
     4. รพ.สต.บ้านเขาผาลาด 25.0 12 8 27.7 20.0 92.7

  เครือข่าย โรงพยาบาลหนองฉาง   
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.เมืองการุ้ง 21.3 12 10 27.9 19.0 90.2
     2. รพ.สต.บ้านหนองอาสา 23.8 14 8 26.6 19.0 90.9

  เครือข่าย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง   
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.หนองไผ่ 25.0 15 10 29.2 17.1 96.3
     2. รพ.สต.ท่าโพ 22.1 12 8 27.2 18.5 87.8
     3. รพ.สต.หลุมเข้า 22.9 12 8 26.7 18.0 87.7

  เครือข่าย โรงพยาบาลบ้านไร่   
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.ห้วยพลู 24.2 15 8 29.5 19.0 95.7
     2. รพ.สต.ห้วยแห้ง 23.8 15 8 28.6 18.5 93.9
     3. รพ.สต.แก่นมะกรูด 25.0 15 10 28.6 20.0 98.6
     4. รพ.สต.บ้านบุ่ง 20.8 12 8 24.7 19.0 84.6
     5. รพ.สต.เจ้าวัด 21.3 12 10 27.8 19.0 90.1
     6. รพ.สต.บ้านใหม่คลองอังวะ 20.8 12 8 27.5 18.5 86.9

  เครือข่าย โรงพยาบาลลานสัก   
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.ทุ่งนางาม 23.3 15 8 25.8 16.6 88.7
     2. รพ.สต.บ้านน้ำวิ่ง 21.3 12 8 26.4 17.1 84.7
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327