ผลการประเมิน ปี 2562   

  เครือข่าย โรงพยาบาลอุทัยธานี   

คำสั่งพี่เลี้ยงระดับอำเภอ รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.สะแกกรัง 17.5 10.5 6 24.5 15.6 74.1
     2. รพ.สต.บ้านดอนขวาง 25.0 15.0 10 28.9 19.0 97.9
     3. สอ.หาดทนง 24.6 10.5 8 27.8 7.8 78.7
     4. รพ.สต.หนองเต่า 21.3 12.0 6 27.9 19.5 86.7
     5. รพ.สต.หนองไผ่แบน 21.7 10.5 2 26.4 14.1 74.7
     6. รพ.สต.หนองพังค่า 24.2 13.5 10 27.9 19.5 95.1
     7. รพ.สต.บ้านโพธิ์ส้ม (ทุ่งใหญ่) 21.3 9.0 10 24.6 17.1 82.0
     8. รพ.สต.เนินแจง 25.0 15.0 10 28.0 18.5 96.6
     9. รพ.สต.หมกแถว 23.8 15.0 8 27.8 18.5 93.1

  เครือข่าย โรงพยาบาลทัพทัน   

คำสั่งพี่เลี้ยงระดับอำเภอ รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.ทุ่งนาไทย 15.0 7.5 6 20.7 14.6 63.8
     2. รพ.สต.เขาขี้ฝอย 24.2 12.0 8 25.2 17.1 86.5
     3. รพ.สต.โคกหม้อ 22.1 9.0 8 28.1 19.5 86.7
     4. รพ.สต.บ้านคอดยาง 22.9 13.5 8 27.4 18.0 89.9
     5. รพ.สต.หนองสระ 21.7 13.5 8 26.6 18.5 88.3
     6. รพ.สต.บ้านวังเตย 15.8 9.0 8 25.2 18.0 76.1
     7. รพ.สต.บ้านสวนขวัญ 16.3 10.5 2 20.4 14.6 63.8
     8. รพ.สต.ทุ่งพึ่ง 15.8 10.5 8 25.1 17.1 76.5
     9. รพ.สต.บ้านเขาปฐวี 24.6 12.0 10 28.3 17.6 92.5
     10. หน่วยฯทัพยายปอน 15.8 9.0 6 26.7 14.6 72.2

  เครือข่าย โรงพยาบาลสว่างอารมณ์   

คำสั่งพี่เลี้ยงระดับอำเภอ รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.บ้านหนองแขวนกูบ 21.7 13.5 8 20.1 18.0 81.3
     2. รพ.สต.บ้านทุ่งมน 24.6 15.0 10 28.8 19.5 97.9
     3. รพ.สต.บ้านดอนหวาย 25.0 15.0 10 28.4 19.5 98.0
     4. รพ.สต.บ่อยาง 22.5 7.5 8 26.7 18.5 83.3
     5. รพ.สต.บ้านเขาผาลาด 21.7 13.5 8 23.8 17.1 84.0

  เครือข่าย โรงพยาบาลหนองฉาง   

คำสั่งพี่เลี้ยงระดับอำเภอ รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.หนองนางนวล 24.2 12.0 8 28.0 19.0 91.2
     2. รพ.สต.หนองสรวง 24.2 13.5 8 28.7 20.0 94.4
     3. รพ.สต.บ้านเก่า 22.9 12.0 8 28.7 19.0 90.6
     4. รพ.สต.บ้านทุ่งพง 24.6 13.5 10 28.3 17.6 93.9
     5. รพ.สต.ทุ่งพง 24.2 13.5 8 28.0 19.0 92.7
     6. รพ.สต.บ้านป่าหมาก 25.0 15.0 10 28.7 19.5 98.2
     7. รพ.สต.เขากวางทอง 25.0 15.0 10 27.0 19.0 96.0
     8. รพ.สต.วังหิน 23.8 15.0 10 24.2 19.0 92.0
     9. รพ.สต.เมืองการุ้ง 22.9 13.5 6 27.6 19.0 89.1
     10. รพ.สต.บ้านใหม่คลองเคียน 24.2 12.0 8 28.8 19.5 92.5
     11. รพ.สต.บ้านหนองอาสา 17.9 6.0 8 20.0 14.1 66.0
     12. รพ.สต.บ้านหนองบัว 24.2 13.5 10 28.1 20.0 95.8

  เครือข่าย โรงพยาบาลหนองขาหย่าง   

คำสั่งพี่เลี้ยงระดับอำเภอ รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.หนองไผ่ 20.4 7.5 8 18.4 14.6 69.0
     2. รพ.สต.ดอนกลอย 22.5 15.0 8 28.4 16.1 90.0
     3. รพ.สต.หลุมเข้า 20.0 9.0 6 19.4 16.6 71.0
     4. รพ.สต.ดงขวาง 21.7 12.0 8 27.7 17.6 87.0

  เครือข่าย โรงพยาบาลบ้านไร่   

คำสั่งพี่เลี้ยงระดับอำเภอ รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.ทัพหลวง 21.3 12.0 8 27.5 19.5 88.3
     2. รพ.สต.บ้านใหม่หนองแก 22.9 12.0 8 25.1 18.0 86.1
     3. รพ.สต.ห้วยพลู 10.8 6.0 6 19.4 12.7 54.9
     4. รพ.สต.บ้านห้วยคตคลองหวาย 21.3 12.0 8 25.1 16.6 82.9
     5. รพ.สต.แก่นมะกรูด 23.3 9.0 8 20.1 17.6 78.0
     6. รพ.สต.บ้านหูช้าง 22.1 12.0 8 26.4 17.1 85.5
     7. รพ.สต.บ้านบึง 22.9 13.5 8 25.4 17.6 87.4
     8. รพ.สต.บ้านบุ่ง 13.3 7.5 6 24.9 11.7 63.4
     9. รพ.สต.บ้านดง 24.6 12.0 8 26.2 16.1 86.9
     10. รพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม 21.3 12.0 8 25.3 18.5 85.1
     11. รพ.สต.เจ้าวัด 18.8 7.5 4 23.0 14.1 67.4
     12. รพ.สต.บ้านใหม่คลองอังวะ 19.2 7.5 8 22.6 15.1 72.4

  เครือข่าย โรงพยาบาลลานสัก   

คำสั่งพี่เลี้ยงระดับอำเภอ รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.บ้านท่ามะนาว 24.2 12.0 8 26.7 16.1 87.0
     2. รพ.สต.บ้านน้ำรอบ 22.5 12.0 8 26.7 19.5 88.8
     3. รพ.สต.บ้านบึงแห้ง 24.2 15.0 8 26.7 17.1 91.0
     4. รพ.สต.ทุ่งนางาม 18.3 7.5 6 18.1 13.7 63.6
     5. รพ.สต.บ้านหนองแหน 21.7 12.0 8 26.8 18.0 86.5
     6. รพ.สต.บ้านน้ำวิ่ง 18.3 7.5 10 19.5 11.7 67.0

  เครือข่าย โรงพยาบาลห้วยคต   

คำสั่งพี่เลี้ยงระดับอำเภอ รพ.สต.ติดดาว
รพ.สต. หมวด 1
(25)
หมวด 2
(15)
หมวด 3
(10)
หมวด 4
(30)
หมวด 5
(20)
รวม
(100)
     1. รพ.สต.สุขฤทัย 23.8 12.0 8 28.2 19.0 91.0
     2. รพ.สต.บ้านคลองแห้ง 25.0 13.5 8 29.3 18.0 93.9
สรุปผลการดำเนินงานจังหวัดอุทัยธานี
 จำนวน รพ.สต.ทั้งหมด 89 แห่ง
 ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว ปี 2560-2561 31 แห่ง (34.8%)
 เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพในปี 2562 58 แห่ง
 มีการประเมิน ในปี 2562 60 แห่ง
ผ่านระดับ 5 ดาว 35 แห่ง
ผ่านระดับ 4 ดาว 17 แห่ง
ผ่านระดับ 3 ดาว 8 แห่ง
อยู่ระหว่างการประเมิน 0 แห่ง
 ผลงานสะสม จังหวัดอุทัยธานี
ผ่านระดับ 5 ดาว 66 แห่ง (74.2 % )
ผ่านระดับ 4 ดาว 17 แห่ง ( 19.1 % )
ผ่านระดับ 3 ดาว 8 แห่ง ( 9.0 % )

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327