โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสระ
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.450962803274676, 99.8156500451247

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,450 88.41
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 155 9.45
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 30 1.83
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.12
อื่นๆ (Other) 3 0.18
รวม 1,640

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองนกยูง ตำบลหนองสระ 49 59 108 28
หมู่ที่ 2 บ้านบ้านใหม่ ตำบลหนองสระ 163 190 353 110
หมู่ที่ 3 บ้านดงหนองไทร ตำบลหนองสระ 212 253 465 153
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหม้อแกง ตำบลหนองสระ 96 99 195 47
หมู่ที่ 5 บ้านดงขนุน ตำบลหนองสระ 140 158 298 78
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งตะคอง ตำบลหนองสระ 242 274 516 151
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสระ ตำบลหนองสระ 106 120 226 86
รวม 1,008 1,153 2,161 653

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 46 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 653 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 14.20 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 2 4.7
     การได้ยิน 10 23.3
     กายและการเคลื่อนไหว 20 46.5
     จิตใจหรือพฤติกรรม 1 2.3
     สติปัญญา 8 18.6
     การเรียนรู้ 1 2.3
     ออทิสติก 1 2.3
รวม 43 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดหนองสระ 8 12 107
รวม 8 12 107

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายสมบูรณ์ ชำนิเขตรการณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. นางจิราวรรณ บุตรดอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางสาวจุฑามาศ อัมรนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางสมคิด เกตุมณี พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
5. นางอุไร จัดเขตรกรรม พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327