โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (96.86 คะแนน)
           
100.00%


100%


100%


97.7%


87.8%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.34128792878512, 100.03459851127627

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 4,849 76.99
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 899 14.27
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 159 2.52
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 356 5.65
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 2 0.03
ประชากรสิทธิ์ว่าง 14 0.22
อื่นๆ (Other) 19 0.30
รวม 6,298

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเกาะลูกมอญ ตำบลน้ำซึม 483 454 937 409
หมู่ที่ 2 บ้านภูมิธรรม ตำบลน้ำซึม 437 568 1,005 494
หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ตำบลน้ำซึม 976 1,064 2,040 1,216
หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลน้ำซึม 456 478 934 295
หมู่ที่ 5 บ้านพันตุ่น ตำบลน้ำซึม 280 332 612 207
หมู่ที่ 6 บ้านเนินม่วง ตำบลน้ำซึม 487 548 1,035 412
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไอ้หุ ตำบลน้ำซึม 135 112 247 73
รวม 3,254 3,556 6,810 3,106

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 100 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 3,106 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 31.06 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 5 4.1
     การได้ยิน 16 13.0
     กายและการเคลื่อนไหว 77 62.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 9 7.3
     สติปัญญา 12 9.8
     การเรียนรู้ 1 0.8
     ออทิสติก 3 2.4
รวม 123 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านภูมิธรรม 9 6 26
     โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 8 10 129
     โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 8 6 44
     โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา (วัดท่าซุง) 0 0 550
รวม 25 22 749

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายโยธิน อำพิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางยุวดี อำพิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. น.ส.สรินวรรณ ตันติวิมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
4. น.ส.ณนรา ภาดาสิทิภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
5. นายอุทัย อนุบาลผล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ  
6. น.ส.ปุญชิดา บัวกลับ แพทย์แผนไทย  
7. นางราตรี จันทร์ไข่ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ผช.แพทย์แผนไทย)  
8. นางโสพิน มาเจริญ ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
9. น.ส.ลำแพน วรรณฉวี พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327