โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแกกรัง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (96.34 คะแนน)
           
98.33%


100%


80%


97.5%


97.6%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.409392979235824, 100.0535470254431

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,982 77.56
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 447 11.63
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 60 1.56
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 328 8.53
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 2 0.05
ประชากรสิทธิ์ว่าง 19 0.49
อื่นๆ (Other) 7 0.18
รวม 3,845

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ตำบลสะแกกรัง 244 306 550 233
หมู่ที่ 2 บ้านเนินตูม ตำบลสะแกกรัง 864 978 1,842 902
หมู่ที่ 3 บ้านปากกะบาด ตำบลสะแกกรัง 443 486 929 402
หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลสะแกกรัง 179 198 377 133
หมู่ที่ 5 บ้านบางกุ้ง ตำบลสะแกกรัง 252 242 494 225
หมู่ที่ 6 บ้านบางใหญ่ ตำบลสะแกกรัง 75 74 149 76
หมู่ที่ 7 บ้านบางกุ้ง ตำบลสะแกกรัง 113 110 223 70
หมู่ที่ 8 บ้านจักษา ตำบลสะแกกรัง 157 177 334 95
รวม 2,327 2,571 4,898 2,136

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 66 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 2,136 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 32.36 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 10 8.3
     การได้ยิน 23 19.0
     กายและการเคลื่อนไหว 62 51.2
     จิตใจหรือพฤติกรรม 8 6.6
     สติปัญญา 16 13.2
     การเรียนรู้ 1 0.8
     ออทิสติก 1 0.8
รวม 121 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดจักษา 8 7 40
     โรงเรียนบ้านเนินตูม 3 4 5
     โรงเรียนวัดอุโปสถาราม 8 3 43
     โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 53 114 1875
     โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 4 0 0 0
รวม 72 128 1963

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายวุฒิเดช ทิมเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. นางภคศิริ รักสิการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. น.ส.ณัฐพร จันทร์โอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. น.ส.วิไล เมฆมะตูม พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
5. นายเกรียงไกร อ่อนจ้าย ลูกจ้างทำความสะอาด  
6. นายไชยยันต์ จินะชัย ลูกจ้างดูแลสวนหย่อม  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327