โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนขวาง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.409542945740737, 100.00787973650813

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านดอนปอแดง ตำบลดอนขวาง 84 79 163 54
หมู่ที่ 2 บ้านเนินสำโรง ตำบลดอนขวาง 215 214 429 134
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตางู ตำบลดอนขวาง 283 326 609 192
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาขาว ตำบลดอนขวาง 148 172 320 98
หมู่ที่ 5 บ้านดอนขวาง ตำบลดอนขวาง 258 243 501 175
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสลิด ตำบลดอนขวาง 139 122 261 100
หมู่ที่ 7 บ้านกลางเขา ตำบลดอนขวาง 406 443 849 234
รวม 1,533 1,599 3,132 987

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 40 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 987 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 24.68 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 9 9.7
     การได้ยิน 24 25.8
     กายและการเคลื่อนไหว 42 45.2
     จิตใจหรือพฤติกรรม 9 9.7
     สติปัญญา 8 8.6
     การเรียนรู้ 1 1.1
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 93 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดหนองสลิด 5 2 11
     โรงเรียนวัดหนองตางู 8 9 84
รวม 13 11 95

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางวารุณี ทอดสนิท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสุมนา กล่ำทวี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางญาพณิดา แย้มวัตร นักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางสุธิตา สีมาจารย์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  
5. นางเตือน สีแดง พนักงานทำความสะอาด