สถานีอนามัยตำบลหาดทนง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.390811420387204, 100.09221030141475

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,464 89.65
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 144 8.82
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 15 0.92
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.06
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.06
อื่นๆ (Other) 8 0.49
รวม 1,633

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ตำบลหาดทนง 135 145 280 95
หมู่ที่ 2 บ้านสะพานหิน2 ตำบลหาดทนง 120 154 274 85
หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหิน3 ตำบลหาดทนง 80 117 197 63
หมู่ที่ 4 บ้านสะพานหิน4 ตำบลหาดทนง 163 198 361 134
หมู่ที่ 5 บ้านหาดทนง5 ตำบลหาดทนง 104 135 239 86
หมู่ที่ 6 บ้านหาดทนง6 ตำบลหาดทนง 270 275 545 172
รวม 872 1,024 1,896 635

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 54 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 635 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 11.76 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 7 11.1
     การได้ยิน 10 15.9
     กายและการเคลื่อนไหว 31 49.2
     จิตใจหรือพฤติกรรม 4 6.3
     สติปัญญา 10 15.9
     การเรียนรู้ 1 1.6
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 63 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดหาดทนง 8 5 30
     โรงเรียนวัดสะพานหิน 7 4 25
รวม 15 9 55กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327