โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเทโพ
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.363673799492398, 100.07645308833594

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,737 87.86
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 190 9.61
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 38 1.92
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 3 0.15
ประชากรสิทธิ์ว่าง 4 0.20
อื่นๆ (Other) 5 0.25
รวม 1,977

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านท่ารากหวาย ตำบลเกาะเทโพ 121 152 273 86
หมู่ที่ 2 บ้านท่ารากหวาย ตำบลเกาะเทโพ 167 167 334 100
หมู่ที่ 3 บ้านท่ารากหวาย ตำบลเกาะเทโพ 205 238 443 140
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสะแก ตำบลเกาะเทโพ 369 369 738 266
หมู่ที่ 5 บ้านเกาะเทโพ ตำบลเกาะเทโพ 210 237 447 161
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะเทโพ ตำบลเกาะเทโพ 135 129 264 102
รวม 1,207 1,292 2,499 855

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 63 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 855 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.57 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 6 10.0
     การได้ยิน 6 10.0
     กายและการเคลื่อนไหว 35 58.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 6 10.0
     สติปัญญา 6 10.0
     การเรียนรู้ 1 1.7
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 60 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 11 10 85
     โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 9 4 41
รวม 20 14 126

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นา'งวรรณภา เนียมอ่ำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางวรรณา เฉลยจิตต์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวธญานี อินทร์อำนวย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
4. นางสาววรารัตน์ ขัดเชิง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
5. นายวิริยะ สมุท พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
6. นายประชุม สีดำ พนักงานทำความสะอาด  
7. นายสมศักดิ์ แก้วนิ่ม พนักงานดูแลสวน  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327