โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าซุง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.312710348062595, 100.06939963383786

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,942 91.62
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 204 6.35
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 50 1.56
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 2 0.06
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.09
อื่นๆ (Other) 10 0.31
รวม 3,211

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน ตำบลท่าซุง 255 264 519 190
หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุง ตำบลท่าซุง 456 479 935 357
หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ ตำบลท่าซุง 233 220 453 168
หมู่ที่ 4 บ้านตาลเอน ตำบลท่าซุง 191 202 393 142
หมู่ที่ 5 บ้านโรงน้ำแข็ง ตำบลท่าซุง 78 100 178 69
หมู่ที่ 6 บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลท่าซุง 172 191 363 138
หมู่ที่ 7 บ้านท่าตาโป้ย ตำบลท่าซุง 324 371 695 229
หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับแต้ ตำบลท่าซุง 128 144 272 92
รวม 1,837 1,971 3,808 1,385

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 54 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,385 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 25.65 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 14 14.0
     การได้ยิน 16 16.0
     กายและการเคลื่อนไหว 52 52.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 2 2.0
     สติปัญญา 9 9.0
     การเรียนรู้ 5 5.0
     ออทิสติก 2 2.0
รวม 100 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านท่าซุง 9 3 38
     โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 8 13 170
รวม 17 16 208

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายศานิต หมั่นเสมอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางปานทิพย์ พันธุ์เขียน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาววาสุนี เมฆฉาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
4. นางผกากุล วัฒนรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข  
5. นางสาวดวงนภา จำเนียรพล แพทย์แผนไทยประยุกต์  
6. นางสาวธีรรัตน์ บัวเทศ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
7. นางสาวจุฑารัตน์ แก้วซุง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม.  
8. นางนริศรา ทองทิพยรัตน์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327