โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.41385858, 99.97703968999997

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,339 80.91
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 262 15.83
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 45 2.72
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.12
อื่นๆ (Other) 7 0.42
รวม 1,655

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านห้างนา ตำบลหนองแก 129 132 261 77
หมู่ที่ 2 บ้านเนินฟักทอง ตำบลหนองแก 153 166 319 94
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านกลาง ตำบลหนองแก 83 85 168 47
หมู่ที่ 4 บ้านฟากคลอง ตำบลหนองแก 269 303 572 150
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสมอ ตำบลหนองแก 70 68 138 63
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแกเหนือ ตำบลหนองแก 286 318 604 249
รวม 990 1,072 2,062 680

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 41 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 680 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 16.59 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 3 5.5
     การได้ยิน 12 21.8
     กายและการเคลื่อนไหว 27 49.1
     จิตใจหรือพฤติกรรม 7 12.7
     สติปัญญา 5 9.1
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 1 1.8
รวม 55 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดหนองแก 8 9 63
รวม 8 9 63

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายปิยะพร อ่อนศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวรัตนา สุศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวศุทธินี บุญเพ็ชร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
4. นางสาวอัจฉริยา กัณศาสตร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
5. นางอรุณรัศมิ์ รักธัญการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
6. นางปราณี หนองนาว พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327