โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเหล็ก
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.45578718555402, 99.9874842159386

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 835 83.17
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 140 13.94
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 22 2.19
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.20
อื่นๆ (Other) 5 0.50
รวม 1,004

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเก่าโรงช้าง ตำบลโนนเหล็ก 41 55 96 30
หมู่ที่ 2 บ้านโนนเลียบ ตำบลโนนเหล็ก 126 145 271 91
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลโนนเหล็ก 66 67 133 29
หมู่ที่ 4 บ้านบ้านเหนือ ตำบลโนนเหล็ก 141 127 268 82
หมู่ที่ 5 บ้านเนินพลับ ตำบลโนนเหล็ก 148 156 304 83
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลโนนเหล็ก 136 153 289 87
รวม 658 703 1,361 402

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 31 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 402 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 12.97 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 1 2.7
     การได้ยิน 1 2.7
     กายและการเคลื่อนไหว 28 75.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 0 0.0
     สติปัญญา 5 13.5
     การเรียนรู้ 2 5.4
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 37 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 8 8 59
รวม 8 8 59

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางอนุสรา พิมพ์ตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวกรรณหา นุ่นงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางเจรียงพร คล้ายชาวนา เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
4. นางสาวจินต์นิภา ตรีปัญญา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
5. นางฉลวยรัก สุคนธรส พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327