โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเต่า
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (93.25 คะแนน)
           
96.67%


100%


80%


98.3%


82.9%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.466833491608975, 99.96497511513121

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,125 77.91
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 155 10.73
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 32 2.22
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 125 8.66
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 3 0.21
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.14
อื่นๆ (Other) 2 0.14
รวม 1,444

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านใต้หนอง ตำบลหนองเต่า 97 88 185 63
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อขุย ตำบลหนองเต่า 117 122 239 76
หมู่ที่ 3 บ้านเหนือวัด ตำบลหนองเต่า 101 119 220 73
หมู่ที่ 4 บ้านฟากคลอง ตำบลหนองเต่า 120 137 257 79
หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองเต่า ตำบลหนองเต่า 176 204 380 180
หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลหนองเต่า 185 209 394 104
รวม 796 879 1,675 575

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 32 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 575 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 17.97 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 2 5.4
     การได้ยิน 1 2.7
     กายและการเคลื่อนไหว 25 67.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 8.1
     สติปัญญา 5 13.5
     การเรียนรู้ 1 2.7
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 37 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 8 14 173
     โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 10 13 132
รวม 18 27 305

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางเสาวลักษณ์ อุทาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางพรรณี พันธุ์เขียน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นส.สุดใจ ชุรินทร์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
4. นางพะนอ สังขบูรณ์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327