โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่แบน
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.456048283617466, 100.02001405237365

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,472 90.92
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 123 7.60
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 17 1.05
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 5 0.31
อื่นๆ (Other) 2 0.12
รวม 1,619

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่แบน ตำบลหนองไผ่แบน 223 240 463 151
หมู่ที่ 2 บ้านเนินซาก ตำบลหนองไผ่แบน 308 306 614 187
หมู่ที่ 3 บ้านล่อมอ้ายหมอง ตำบลหนองไผ่แบน 225 262 487 152
หมู่ที่ 4 บ้านเนินต้นตาล ตำบลหนองไผ่แบน 63 64 127 38
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองไผ่แบน 217 193 410 153
หมู่ที่ 6 บ้านเนินต้นตาลเหนือ ตำบลหนองไผ่แบน 85 111 196 54
รวม 1,121 1,176 2,297 735

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 37 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 735 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 19.86 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 9 15.8
     การได้ยิน 5 8.8
     กายและการเคลื่อนไหว 31 54.4
     จิตใจหรือพฤติกรรม 7 12.3
     สติปัญญา 4 7.0
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 1 1.8
รวม 57 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 11 12 96
รวม 11 12 96

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวณฐมน ชูศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางอรทัย ตระกูลอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวกมลชนก ยอดสร้อย พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
4. นส.เดือนเพ็ญ สุขเข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
5. นางจันทร์เพ็ญ ชวดนุช พนักงานทำความสะอาด  
6. นายสุเทพ ชวดนุช พนักงานดูแลสวน  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327