โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพังค่า
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.407988889072056, 99.95804429442751

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,134 89.79
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 110 8.71
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 16 1.27
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.08
อื่นๆ (Other) 2 0.16
รวม 1,263

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองพังค่า ตำบลหนองพังค่า 192 219 411 140
หมู่ที่ 2 บ้านเนื้อร้อน ตำบลหนองพังค่า 168 191 359 110
หมู่ที่ 3 บ้านเขาน้อย ตำบลหนองพังค่า 159 197 356 126
หมู่ที่ 4 บ้านคลองหิน ตำบลหนองพังค่า 62 72 134 47
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหอย ตำบลหนองพังค่า 96 100 196 52
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งแฝก ตำบลหนองพังค่า 109 141 250 68
รวม 786 920 1,706 543

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 35 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 543 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 15.51 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 2 6.7
     การได้ยิน 8 26.7
     กายและการเคลื่อนไหว 12 40.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 10.0
     สติปัญญา 5 16.7
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 30 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 7 4 16
     โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 9 7 62
รวม 16 11 78

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวคณินณํฏฐ์ วรรณภักตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวรัตติกาล ทองวัฒนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นางสาวทองใบ หอมกิจ ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
4. นางสาวสุนีย์ ปิ่นเกตุ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327