โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งใหญ่
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.49474005995402, 99.98200982662706

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 520 88.14
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 63 10.68
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 5 0.85
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 2 0.34
รวม 590

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านวังปลากด ตำบลทุ่งใหญ่ 162 173 335 110
หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด ตำบลทุ่งใหญ่ 39 38 77 28
หมู่ที่ 3 บ้านหาดสูง ตำบลทุ่งใหญ่ 35 36 71 24
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ 125 127 252 75
หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ส้ม ตำบลทุ่งใหญ่ 87 83 170 58
รวม 448 457 905 295

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 26 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 295 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 11.35 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 4 15.4
     การได้ยิน 7 26.9
     กายและการเคลื่อนไหว 12 46.2
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 11.5
     สติปัญญา 0 0.0
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 26 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวศุภาพรรณ ปานอ่วม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. นาย วีร์รัตน์ ขลัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
3. น.ส.พัชรียา สมัครการนา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
4. นางอรุณ พรมอยู่ พนักงานทำความสะอาด  
5. นาย ลือชา นาคพันธ์ พนักงานดูแลสวน  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327