โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแจง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.467466832092464, 100.01674980161465

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,688 91.00
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 121 6.52
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 36 1.94
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.05
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.11
อื่นๆ (Other) 7 0.38
รวม 1,855

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านบุญลือ ตำบลเนินแจง 228 254 482 131
หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด ตำบลเนินแจง 52 37 89 22
หมู่ที่ 3 บ้านตานาด3 ตำบลเนินแจง 150 161 311 87
หมู่ที่ 4 บ้านตานาด4 ตำบลเนินแจง 114 120 234 67
หมู่ที่ 5 บ้านเนินตารัก ตำบลเนินแจง 114 143 257 77
หมู่ที่ 6 บ้านวังงิ้ว ตำบลเนินแจง 102 115 217 61
หมู่ที่ 7 บ้านเขาพะแวง7 ตำบลเนินแจง 151 149 300 85
หมู่ที่ 8 บ้านหนองอีเติ่ง ตำบลเนินแจง 53 51 104 36
หมู่ที่ 9 บ้านเขาพะแวงเหนือ ตำบลเนินแจง 186 166 352 100
รวม 1,150 1,196 2,346 666

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 47 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 666 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 14.17 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 9 13.0
     การได้ยิน 9 13.0
     กายและการเคลื่อนไหว 42 60.9
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 4.3
     สติปัญญา 5 7.2
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 1 1.4
รวม 69 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดตานาด 8 4 38
     โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 8 3 36
     โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 8 2 34
รวม 24 9 108

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายเฉลียว บ่างแบ่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวสุพร สุขสม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวสุพัตรา สวัสดี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
4. นายสายวน แย้มทิพย์ พนักงานทำความสะอาด  
5. นายศศิธร เจนทัน พนักงานดูแลสวน  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327