โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาไทย
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (89.09 คะแนน)
           
83.33%


90%


80%


90.8%


97.6%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.4353484, 99.9311949

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,052 79.10
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 151 11.35
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 18 1.35
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 107 8.05
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.15
อื่นๆ (Other) 0 0.00
รวม 1,330

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลทุ่งนาไทย 289 334 623 196
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งกระถิน ตำบลทุ่งนาไทย 101 122 223 65
หมู่ที่ 3 บ้านเขาโคกโค3 ตำบลทุ่งนาไทย 61 51 112 32
หมู่ที่ 4 บ้านวัดมะเดื่อ ตำบลทุ่งนาไทย 126 130 256 78
หมู่ที่ 5 บ้านวังขอน ตำบลทุ่งนาไทย 50 62 112 37
หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง ตำบลทุ่งนาไทย 74 70 144 43
หมู่ที่ 7 บ้านเขาโคกโค7 ตำบลทุ่งนาไทย 76 79 155 42
รวม 777 848 1,625 493

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 38 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 493 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 12.97 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 3 7.1
     การได้ยิน 4 9.5
     กายและการเคลื่อนไหว 24 57.1
     จิตใจหรือพฤติกรรม 4 9.5
     สติปัญญา 7 16.7
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 42 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายอุทัย เทียมจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. นางกมลธร พยัคฆวิเขียร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
3. นางสาวนงลักษณ์ อินทโฉม พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
4. นางพอดี ส้มอ่ำ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327