โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขี้ฝอย

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.466189738997643, 99.93255480078881

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 920 86.79
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 124 11.70
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 7 0.66
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 3 0.28
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.19
อื่นๆ (Other) 4 0.38
รวม 1,060

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองม่วง ตำบลเขาขี้ฝอย 130 127 257 71
หมู่ที่ 2 บ้านเนินซาก ตำบลเขาขี้ฝอย 96 123 219 66
หมู่ที่ 3 บ้านเขาขี้ฝอย ตำบลเขาขี้ฝอย 107 130 237 97
หมู่ที่ 4 บ้านหัวเขานาค ตำบลเขาขี้ฝอย 62 61 123 34
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า ตำบลเขาขี้ฝอย 161 162 323 108
หมู่ที่ 6 บ้านเขาแหลม ตำบลเขาขี้ฝอย 77 76 153 51
รวม 633 679 1,312 427

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 36 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 427 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 11.86 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 2 4.4
     การได้ยิน 2 4.4
     กายและการเคลื่อนไหว 29 64.4
     จิตใจหรือพฤติกรรม 6 13.3
     สติปัญญา 3 6.7
     การเรียนรู้ 2 4.4
     ออทิสติก 1 2.2
รวม 45 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 8 8 52
รวม 8 8 52

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายอธิวัฒน์ อินอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวสุภาภรณ์ ยงกสิการณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
3. นางสาวกิ่งมณี วงษ์ศักดิศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
4. นางสาวมนัส ประสาทเขตร์การ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327