โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.497665836949409, 99.90559548865326

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,191 89.55
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 116 8.72
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 20 1.50
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.08
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 2 0.15
รวม 1,330

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านท่าดาน ตำบลหนองหญ้าปล้อง 96 94 190 48
หมู่ที่ 2 บ้านคลองยาง ตำบลหนองหญ้าปล้อง 137 125 262 84
หมู่ที่ 3 บ้านดอนหวาย ตำบลหนองหญ้าปล้อง 175 157 332 110
หมู่ที่ 4 บ้านสำนักโก ตำบลหนองหญ้าปล้อง 133 127 260 77
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง 190 225 415 140
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งรกฟ้า ตำบลหนองหญ้าปล้อง 95 96 191 64
รวม 826 824 1,650 523

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 45 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 523 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 11.62 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 4 6.8
     การได้ยิน 8 13.6
     กายและการเคลื่อนไหว 36 61.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 5 8.5
     สติปัญญา 6 10.2
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 59 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านท่าดาน 8 8 22
รวม 8 8 22

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางปรานอม ทองม่วง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. น.ส.รัตนาวรรณ ดิษเจริญ นักวิชาการสาธารณสุข  
3. น.ส.อัชลี เหล่าเกษกรรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
4. น.ส.วชรดา บัวผัน พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327