โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2562 (86.69 คะแนน)
           
88.33%


60%


80%


93.6%


97.6%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.537768746863897, 99.90516126668194

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเขาน้อย ตำบลโคกหม้อ 299 314 613 195
หมู่ที่ 2 บ้านเกาะพยอม ตำบลโคกหม้อ 322 361 683 277
หมู่ที่ 3 บ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ 224 241 465 128
หมู่ที่ 4 บ้านเขาลูกช้าง ตำบลโคกหม้อ 268 269 537 159
หมู่ที่ 5 บ้านหินกอง ตำบลโคกหม้อ 75 100 175 58
รวม 1,188 1,285 2,473 817

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 61 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 817 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.39 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 17 22.4
     การได้ยิน 11 14.5
     กายและการเคลื่อนไหว 28 36.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 3.9
     สติปัญญา 10 13.2
     การเรียนรู้ 7 9.2
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 76 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 11 19 189
รวม 11 19 189

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายสุวรรณ์ ธุมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางมาณวิกา กุลนี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวณัฐชยา พวงทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
4. นางสาววัลลี ทองสุกดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
5. นางประมวล กุลนี พนักงานทำความสะอาด