โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยายดา
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.515831397923463, 99.86666488498554

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,440 90.98
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 214 7.98
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 22 0.82
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.04
อื่นๆ (Other) 5 0.19
รวม 2,682

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านดอนสำโรง ตำบลหนองยายดา 151 155 306 108
หมู่ที่ 2 บ้านท่าเสา ตำบลหนองยายดา 40 42 82 23
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระดี่ ตำบลหนองยายดา 255 308 563 193
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองยายดา 211 204 415 135
หมู่ที่ 5 บ้านดอนโป่ง ตำบลหนองยายดา 84 101 185 68
หมู่ที่ 6 บ้านหนองเมน ตำบลหนองยายดา 348 366 714 234
หมู่ที่ 7 บ้านคอกวัว ตำบลหนองยายดา 209 231 440 141
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองยายดา 288 272 560 165
รวม 1,586 1,679 3,265 1,067

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 51 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,067 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 20.92 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 16 13.1
     การได้ยิน 12 9.8
     กายและการเคลื่อนไหว 76 62.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 5 4.1
     สติปัญญา 11 9.0
     การเรียนรู้ 1 0.8
     ออทิสติก 1 0.8
รวม 122 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านหนองเมน 8 10 102
     โรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม 8 1 22
รวม 16 11 124

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวปิยฉัตร์ เมืองจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นางวาสนา วิริยะจิรดำรง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางสาวพัชรา เกิดมี พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
4. นางสมควร รุททองจันทร์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327