โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลางดง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.450963127219106, 99.84490334954921

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,304 87.75
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 151 10.16
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 26 1.75
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.07
อื่นๆ (Other) 4 0.27
รวม 1,486

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านดงฝิ่น ตำบลหนองกลางดง 104 88 192 71
หมู่ที่ 4 บ้านตลุกหมู ตำบลหนองกลางดง 297 314 611 181
หมู่ที่ 5 บ้านดงพิกุล ตำบลหนองกลางดง 138 147 285 87
หมู่ที่ 6 บ้านกกไม้แดง ตำบลหนองกลางดง 136 157 293 94
หมู่ที่ 7 บ้านยางครึ่งเส้น ตำบลหนองกลางดง 57 67 124 53
หมู่ที่ 8 บ้านหนองสับปลาร้า ตำบลหนองกลางดง 105 115 220 61
หมู่ที่ 10 บ้านตระกรุด ตำบลหนองกลางดง 99 108 207 63
รวม 936 996 1,932 610

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 49 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 610 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 12.45 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 8 12.9
     การได้ยิน 9 14.5
     กายและการเคลื่อนไหว 29 46.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 5 8.1
     สติปัญญา 11 17.7
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 62 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดดงพิกุล 8 5 28
รวม 8 5 28

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางมณเฑียร มุธิตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. น.ส.วริศรา แข็งการเขตร นักวิชาการสาธารณสุข  
3. น.ส.คุณัญญา เชิดชูพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
4. น.ส.หทัยชนก มงคลวิจิตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
5. น.ส.วันทนา แยบเขตร์การณ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
6. นางสมคิด นิโกรธะ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327