โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.493472575625384, 99.80404013725695

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,400 91.71
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 169 6.46
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 38 1.45
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.08
อื่นๆ (Other) 8 0.31
รวม 2,617

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองขนาก ตำบลหนองกระทุ่ม 186 199 385 129
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยอีจ่าง ตำบลหนองกระทุ่ม 93 101 194 77
หมู่ที่ 3 บ้านหัวดง ตำบลหนองกระทุ่ม 226 230 456 161
หมู่ที่ 4 บ้านวังสาริกา ตำบลหนองกระทุ่ม 204 185 389 126
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขุย ตำบลหนองกระทุ่ม 409 420 829 289
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโพธิ์เอน ตำบลหนองกระทุ่ม 142 132 274 83
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแห้ว ตำบลหนองกระทุ่ม 282 314 596 183
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งหล่ม ตำบลหนองกระทุ่ม 75 89 164 54
รวม 1,617 1,670 3,287 1,102

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 79 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,102 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.95 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 11 10.8
     การได้ยิน 18 17.6
     กายและการเคลื่อนไหว 59 57.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 6 5.9
     สติปัญญา 6 5.9
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 2 2.0
รวม 102 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดวังสาริกา 8 5 25
     โรงเรียนบ้านหัวดง 6 2 14
     โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 11 16 137
     โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 8 8 64
รวม 33 31 240

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายวิเชียร กำเหนิด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวบุษบา ทะนะกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวจีรานุช ดิษประพัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
4. นางสาวอารีย์ ร้อยแก้ว เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
5. นางชื่นกมล สาคร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
6. นายพรพจน์ จันทร์นาค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
7. นางโกสุม บุญสิงห์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327