โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอดยาง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.5266334, 99.7543529

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านเนินเหียง ตำบลหนองกระทุ่ม 194 199 393 125
หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองกระทุ่ม 483 467 950 286
หมู่ที่ 10 บ้านเนินเคว่า ตำบลหนองกระทุ่ม 199 204 403 118
หมู่ที่ 13 บ้านคอดยาง ตำบลหนองกระทุ่ม 162 165 327 114
หมู่ที่ 14 บ้านมะนาวหวาน ตำบลหนองกระทุ่ม 392 367 759 248
หมู่ที่ 15 บ้านหนองเป็ดก่า ตำบลหนองกระทุ่ม 374 361 735 218
รวม 1,804 1,763 3,567 1,109

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 62 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,109 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 17.89 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 13 21.3
     การได้ยิน 10 16.4
     กายและการเคลื่อนไหว 35 57.4
     จิตใจหรือพฤติกรรม 0 0.0
     สติปัญญา 1 1.6
     การเรียนรู้ 1 1.6
     ออทิสติก 1 1.6
รวม 61 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านคอดยาง 8 11 101
     โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 11 16 100
     โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 8 6 63
รวม 27 33 264

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายฉลอง งามขำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. น.ส.สุภาภรณ์ สาคร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. น.ส.สมศรี เชียวเกตวิทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
4. น.ส.วาสนา น้องหงษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
5. นางสายสุนีย์ ท้าวทอง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
6. นางปุ๊ สุวรรณิก พนักงานทำความสะอาด