โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกดู่
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (92.45 คะแนน)
           
100.00%


80%


80%


98.0%


90.2%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.44177818492918, 99.77304703464085

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,106 83.27
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 369 14.59
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 48 1.90
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.08
อื่นๆ (Other) 4 0.16
รวม 2,529

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองนกยูง ตำบลตลุกดู่ 236 246 482 163
หมู่ที่ 3 บ้านถนนใหม่3 ตำบลตลุกดู่ 214 232 446 191
หมู่ที่ 4 บ้านตลุกดู่ ตำบลตลุกดู่ 161 195 356 104
หมู่ที่ 6 บ้านถนนใหม่6 ตำบลตลุกดู่ 223 257 480 168
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแฟบ ตำบลตลุกดู่ 360 331 691 239
หมู่ที่ 8 บ้านตลุกดู่ ตำบลตลุกดู่ 166 164 330 136
หมู่ที่ 9 บ้านหนองคล้า ตำบลตลุกดู่ 155 186 341 94
รวม 1,515 1,611 3,126 1,095

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 75 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,095 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 14.60 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 13 13.4
     การได้ยิน 10 10.3
     กายและการเคลื่อนไหว 47 48.5
     จิตใจหรือพฤติกรรม 5 5.2
     สติปัญญา 14 14.4
     การเรียนรู้ 8 8.2
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 97 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง) 8 9 58
     โรงเรียนวัดหนองนกยูง 8 1 23
     โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 18 37 515
รวม 34 47 596

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางบังอร สิทธิกรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นางพัชรินทร์ เหม่นมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นายอัษฎางค์ เพียรธัญญกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นายณปภณ ศรีผง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
5. นางสาวปรียวัลย์ พงษ์เกษตรการ นักวิชาการทันตสาธารณสุข  
6. นางสาววิมลรัตน์ จิตโสภีย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
7. นางจำรุญ สิทธิเขตร พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327