โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเตย
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2562 (76.12 คะแนน)
           
63.33%


60%


80%


84.1%


90.2%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.445297856366077, 99.70309587500003

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 11 บ้านวังเตย ตำบลตลุกดู่ 220 225 445 156
หมู่ที่ 12 บ้านหนองไผ่ ตำบลตลุกดู่ 496 561 1,057 337
หมู่ที่ 14 บ้านเพชรกาฬสินธิ์ ตำบลตลุกดู่ 620 674 1,294 334
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม ตำบลประดู่ยืน 116 127 243 79
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ตำบลประดู่ยืน 312 290 602 205
รวม 1,764 1,877 3,641 1,111

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 84 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,111 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.23 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 15 14.6
     การได้ยิน 12 11.7
     กายและการเคลื่อนไหว 58 56.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 10 9.7
     สติปัญญา 7 6.8
     การเรียนรู้ 1 1.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 103 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี 8 3 26
     โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 2 13
รวม 14 5 39

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายวินัย บุญมา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวมะยุเรศ รักกสิกรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวบุญยืน พูลเขตร์กิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
4. นางสาวณีรนุช แก้วเกษการ นักวิชาการสาธารณสุข  
5. นางสาวนิภาวี ชูศักดิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
6. นางวันเพ็ญ ทิพวรรณ์ พนักงานทำความสะอาด