โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนขวัญ
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2562 (63.75 คะแนน)
           
65.00%


70%


20%


67.9%


73.2%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.50987210331825, 99.68872143603448

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 13 บ้านสวนขวัญ ตำบลตลุกดู่ 586 567 1,153 363
หมู่ที่ 15 บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ 576 583 1,159 336
รวม 1,162 1,150 2,312 699

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 56 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 699 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 12.48 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 10 17.9
     การได้ยิน 7 12.5
     กายและการเคลื่อนไหว 34 60.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 0 0.0
     สติปัญญา 2 3.6
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 3 5.4
รวม 56 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 12 19 206
     โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 11 20 223
รวม 23 39 429

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายงไพรวรรณ์ เทพพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางธภัชชา รัตนรวีกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นายกมลดัย เขียวนิล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางสุธิตา ว่องวิการณ์ นักวิชาการสาธารณสุข  
5. นางสาวบุศรา กระสังห์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
6. นางสมใจ โพธิ์เรือง พนักงานทำความสะอาด