โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.586632374286415, 99.87619936372948

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเขาลาย ตำบลหนองหลวง 197 188 385 118
หมู่ที่ 2 บ้านสว่างน้อย ตำบลหนองหลวง 71 76 147 54
หมู่ที่ 3 บ้านดงสำราญ ตำบลหนองหลวง 321 309 630 205
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง 181 199 380 130
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะคลอง ตำบลหนองหลวง 183 181 364 112
หมู่ที่ 6 บ้านไร่ใหญ่ ตำบลหนองหลวง 108 115 223 82
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแว่น ตำบลหนองหลวง 459 463 922 277
หมู่ที่ 8 บ้านเขาดาวเรือง ตำบลหนองหลวง 255 298 553 201
หมู่ที่ 9 บ้านสระนารายณ์ ตำบลหนองหลวง 180 196 376 118
หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแจง ตำบลหนองหลวง 97 88 185 81
รวม 2,052 2,113 4,165 1,378

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 76 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,378 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 18.13 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 34 15.4
     การได้ยิน 22 10.0
     กายและการเคลื่อนไหว 129 58.4
     จิตใจหรือพฤติกรรม 11 5.0
     สติปัญญา 16 7.2
     การเรียนรู้ 6 2.7
     ออทิสติก 3 1.4
รวม 221 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 11 15 130
     โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง 8 4 35
     โรงเรียนบ้านหนองแว่น 8 8 85
     โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 8 8 48
รวม 35 35 298

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสีวรา วิเชียรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางปรีนานันท์ พวงชื่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาววนาทิพย์ สุวรรณพยัคฆ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
4. นางสาวพัลลภา วาริสุทธิ์ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้