โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแขวนกูบ

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (93.87 คะแนน)
           
93.33%


100%


80%


96.7%


92.7%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.544530188308887, 99.7992171961123

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,518 90.79
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 85 5.08
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 7 0.42
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 59 3.53
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.18
อื่นๆ (Other) 0 0.00
รวม 1,672

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแขวนกูบ ตำบลพลวงสองนาง 378 367 745 268
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกี่ ตำบลพลวงสองนาง 325 347 672 236
หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ำใส ตำบลพลวงสองนาง 135 146 281 110
หมู่ที่ 8 บ้านบ้านโพธิ์ทอง ตำบลพลวงสองนาง 173 170 343 105
รวม 1,011 1,030 2,041 719

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 39 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 719 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 18.44 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 17 13.0
     การได้ยิน 14 10.7
     กายและการเคลื่อนไหว 86 65.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 6 4.6
     สติปัญญา 7 5.3
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 1 0.8
รวม 131 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านหนองกี่ 8 10 66
     โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบ 8 5 43
รวม 16 15 109

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายทนงศักดิ์ โพธิ์ภู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวกฤษณา ฤทธิ์นรา เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
3. นางสาวชิดชนก เหล่าเปีย ลูกจ้าง  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327