โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่เขียว
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2560

พิกัด 15.610591011916297, 99.79761331871714

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาเสา ตำบลไผ่เขียว 233 225 458 167
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว 802 761 1,563 673
หมู่ที่ 3 บ้านกกตาล ตำบลไผ่เขียว 39 27 66 23
หมู่ที่ 4 บ้านวังบุญ ตำบลไผ่เขียว 190 171 361 147
หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่ ตำบลไผ่เขียว 286 257 543 200
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโพ ตำบลไผ่เขียว 69 76 145 47
หมู่ที่ 14 บ้านเขาพระ ตำบลไผ่เขียว 147 125 272 100
รวม 1,766 1,642 3,408 1,357

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 56 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,357 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 24.23 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 21 13.2
     การได้ยิน 13 8.2
     กายและการเคลื่อนไหว 95 59.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 12 7.5
     สติปัญญา 13 8.2
     การเรียนรู้ 4 2.5
     ออทิสติก 1 0.6
รวม 159 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดวังบุญ 8 8 79
     โรงเรียนบ้านเขาทองหลาง 7 3 37
     โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 11 19 188
รวม 26 30 304

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายคธา บัวลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางประภา ดีพิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวพัชนิภา ทองด้วง นักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางน้ำค้าง เขียวทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
5. นายอดิศักดิ์ เมืองราชา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
6. นางวรรณวิสา เกษกิจ พนักงานธุรการ