โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมน

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.640482688203173, 99.69928868132979

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,273 97.04
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 90 2.67
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 4 0.12
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 2 0.06
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.09
อื่นๆ (Other) 1 0.03
รวม 3,373

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งมน ตำบลไผ่เขียว 261 262 523 187
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งยาว ตำบลไผ่เขียว 327 333 660 243
หมู่ที่ 10 บ้านหนองรัก ตำบลไผ่เขียว 369 385 754 342
หมู่ที่ 12 บ้านหนองเข้ ตำบลไผ่เขียว 222 209 431 146
หมู่ที่ 13 บ้านหนองบำหรุ ตำบลไผ่เขียว 117 123 240 87
หมู่ที่ 15 บ้านเกาะกลาง ตำบลไผ่เขียว 133 137 270 80
หมู่ที่ 18 บ้านบึงนา ตำบลไผ่เขียว 133 133 266 70
หมู่ที่ 19 บ้านบ่อชุมแสง ตำบลไผ่เขียว 172 183 355 105
หมู่ที่ 21 บ้านไร่อ้อยพัฒนา ตำบลไผ่เขียว 121 139 260 87
รวม 1,855 1,904 3,759 1,347

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 88 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,347 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 15.31 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 29 17.2
     การได้ยิน 11 6.5
     กายและการเคลื่อนไหว 100 59.2
     จิตใจหรือพฤติกรรม 11 6.5
     สติปัญญา 12 7.1
     การเรียนรู้ 4 2.4
     ออทิสติก 2 1.2
รวม 169 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านทุ่งมน 11 20 375
     โรงเรียนบ้านหนองเข้ 8 4 55
     โรงเรียนบ้านหนองรัก 8 7 95
รวม 27 31 525

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายพิสิษฐ์ สิทธิ์ธีรสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นายจตุรงค์ ดิษผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาววันเพ็ญ สุพล นักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางสาวเพ็ญพิชา จำปางาม พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327