โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองข่อย
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.598900747472522, 99.58764009579681

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,937 96.45
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 87 2.86
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 16 0.53
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.03
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.07
อื่นๆ (Other) 2 0.07
รวม 3,045

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 8 บ้านคลองลำปาง ตำบลไผ่เขียว 566 622 1,188 402
หมู่ที่ 11 บ้านคลองข่อย ตำบลไผ่เขียว 585 602 1,187 449
หมู่ที่ 16 บ้านคลองลำปางเหนือ ตำบลไผ่เขียว 247 232 479 143
หมู่ที่ 17 บ้านวังเกษตร ตำบลไผ่เขียว 124 131 255 70
หมู่ที่ 20 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลไผ่เขียว 153 159 312 79
หมู่ที่ 22 บ้านบึงต้น ตำบลไผ่เขียว 208 193 401 114
หมู่ที่ 23 บ้านบ้านใหม่มงคล ตำบลไผ่เขียว 273 236 509 131
หมู่ที่ 24 บ้านบ้านป่าไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่เขียว 82 64 146 62
หมู่ที่ 25 บ้านโค้งตาคลีพัฒนา ตำบลไผ่เขียว 146 128 274 86
รวม 2,384 2,367 4,751 1,536

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 74 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,536 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 20.76 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 14 15.2
     การได้ยิน 4 4.3
     กายและการเคลื่อนไหว 58 63.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 4 4.3
     สติปัญญา 11 12.0
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 1 1.1
รวม 92 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านคลองข่อย 11 15 224
     โรงเรียนบ้านวังเกษตร 11 18 270
รวม 22 33 494

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายวีระ เช้าโต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวอภิญญา ทองสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางวรรณดี หาญธัญญกรรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
4. นางสาวศรัญญาภรณ์ บัวส่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
5. นางสาวขวัญนภา โพธะราช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327