โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหวาย
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.5900839926899, 99.81599450579654

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเก่า ตำบลบ่อยาง 52 48 100 33
หมู่ที่ 2 บ้านวังตะเคียน ตำบลบ่อยาง 69 87 156 66
หมู่ที่ 3 บ้านดอนเพชร ตำบลบ่อยาง 119 126 245 80
หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง ตำบลบ่อยาง 165 178 343 134
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก ตำบลบ่อยาง 375 347 722 247
หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย ตำบลบ่อยาง 146 155 301 142
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแว่น ตำบลบ่อยาง 103 93 196 70
รวม 1,029 1,034 2,063 772

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 49 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 772 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 15.76 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 20 18.0
     การได้ยิน 7 6.3
     กายและการเคลื่อนไหว 65 58.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 8 7.2
     สติปัญญา 7 6.3
     การเรียนรู้ 3 2.7
     ออทิสติก 1 0.9
รวม 111 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดดอนหวาย 8 14 198
รวม 8 14 198

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางกาญจนา มากวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นายวันชัย อมรนันท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นายสุรศักดิ์ สกุลพรพาณิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางสาวกัลยากร เจริญทวิโรจน์กุล พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้