โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อยาง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (98.41 คะแนน)
           
100.00%


100%


100%


96.3%


97.6%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.594503531481555, 99.672568242936

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,527 93.84
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 58 2.15
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 25 0.93
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 67 2.49
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 6 0.22
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.11
อื่นๆ (Other) 7 0.26
รวม 2,693

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน ตำบลบ่อยาง 308 311 619 250
หมู่ที่ 8 บ้านบ่อยาง ตำบลบ่อยาง 406 407 813 305
หมู่ที่ 10 บ้านคลองเล็ก ตำบลบ่อยาง 366 352 718 239
หมู่ที่ 11 บ้านหนองสี่เหลี่ยม ตำบลบ่อยาง 309 291 600 194
หมู่ที่ 12 บ้านดอนทราย ตำบลบ่อยาง 236 250 486 126
รวม 1,625 1,611 3,236 1,114

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 84 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,114 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.26 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 15 11.5
     การได้ยิน 13 10.0
     กายและการเคลื่อนไหว 77 59.2
     จิตใจหรือพฤติกรรม 7 5.4
     สติปัญญา 12 9.2
     การเรียนรู้ 6 4.6
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 130 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านบ่อยาง 8 18 275
     โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 11 18 181
     โรงเรียนบ่อยางวิทยา 10 16 222
รวม 29 52 678

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายวีระพงษ์ ใยสวรรค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวกมลพัชร เถือกคำ นักวิชาการสาธารณสุข  
3. นางสาวสาวิตรี ชาติสุทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
4. นางสาวเพ็ญพิชา ประสิทธิ์เขตรกิจ นักวิชาการทันตสาธารณสุข  
5. นางสาวนิศากร กมุทชาติ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  
6. นางสาวรัชนี จตุรภาค พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327