โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.316636214409494, 99.81663157943626

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,807 84.28
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 308 14.37
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 22 1.03
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.05
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.05
อื่นๆ (Other) 5 0.23
รวม 2,144

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองยาง 135 133 268 89
หมู่ที่ 3 บ้านเกาะอีเพลิน ตำบลหนองยาง 287 277 564 157
หมู่ที่ 4 บ้านงิ้วงาม ตำบลหนองยาง 230 233 463 139
หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลหนองยาง 136 165 301 101
หมู่ที่ 6 บ้านดงไร่ ตำบลหนองยาง 283 351 634 360
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลหนองยาง 172 198 370 116
รวม 1,243 1,357 2,600 962

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 47 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 962 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 20.47 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 5 9.8
     การได้ยิน 4 7.8
     กายและการเคลื่อนไหว 27 52.9
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 5.9
     สติปัญญา 6 11.8
     การเรียนรู้ 5 9.8
     ออทิสติก 1 2.0
รวม 51 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดหนองยาง 8 8 71
     โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 9 8 86
รวม 17 16 157

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายเมธี ยิ้มพะ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. น.ส.ดาวเรือง แก้วเขตการณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นายเกรียง สุระคันธ์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  
4. น.ส.ศศิวิมล สุระคันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
5. นางบังอร ยาห้องกาศ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327