โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนางนวล
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.369058841355464, 99.88366654521485

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,091 88.60
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 233 9.87
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 24 1.02
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.08
อื่นๆ (Other) 10 0.42
รวม 2,360

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองขุนทอง ตำบลหนองนางนวล 187 192 379 95
หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองนางนวล 268 288 556 180
หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะกอก ตำบลหนองนางนวล 171 178 349 116
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามหวาน ตำบลหนองนางนวล 197 203 400 130
หมู่ที่ 5 บ้านหนองลืน ตำบลหนองนางนวล 127 133 260 72
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งมะขามเตี้ย ตำบลหนองนางนวล 94 89 183 56
หมู่ที่ 7 บ้านเกาะโสภี ตำบลหนองนางนวล 111 118 229 57
หมู่ที่ 8 บ้านท่าข้ามสาคร ตำบลหนองนางนวล 92 102 194 58
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยไผ่ขุย ตำบลหนองนางนวล 154 172 326 95
หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะขามป้อม ตำบลหนองนางนวล 164 148 312 92
รวม 1,565 1,623 3,188 951

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 71 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 951 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.39 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 1 2.3
     การได้ยิน 6 14.0
     กายและการเคลื่อนไหว 28 65.1
     จิตใจหรือพฤติกรรม 2 4.7
     สติปัญญา 4 9.3
     การเรียนรู้ 1 2.3
     ออทิสติก 1 2.3
รวม 43 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดหนองมะกอก 12 12 109
     โรงเรียนวัดปทุมทอง 8 5 43
รวม 20 17 152

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางศญามล น้ำแก้ว นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางชนาจิตต์ ใจการุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางศุภัคชญา กองแม่ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  
4. นายธนพล รงค์ทอง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน  
5. น.ส.วิกานดา มั่นต่อพงษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
6. นางสมคิด ประสิทธิเขตกิจ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327