โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.35279470794597, 99.77826084783624

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,855 82.48
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 353 15.70
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 31 1.38
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.04
อื่นๆ (Other) 9 0.40
รวม 2,249

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ ตำบลหนองสรวง 430 439 869 486
หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง 255 320 575 247
หมู่ที่ 3 บ้านเนินเพิ่ม ตำบลหนองสรวง 197 200 397 132
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองสรวง 226 278 504 146
หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้ ตำบลหนองสรวง 161 204 365 101
รวม 1,269 1,441 2,710 1,112

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 71 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,112 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 15.66 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 5 10.9
     การได้ยิน 4 8.7
     กายและการเคลื่อนไหว 29 63.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 6.5
     สติปัญญา 3 6.5
     การเรียนรู้ 2 4.3
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 46 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 64 106 2
     โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 8 2 14
รวม 72 108 16

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางพรพิมล โพธิ์มี นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. น.ส.วรรณา พุ่มแจ่ม นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ  
3. น.ส.ศิริพร โพธิ์ทอง นวก.สาธารณสุข  
4. นางสาวศรัญญา เต็มอุทัย ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
5. นางสอาด เทียนเงิน พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327