โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก่า

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.41305182271507, 99.87851204971503

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 910 82.88
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 173 15.76
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 13 1.18
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 2 0.18
รวม 1,098

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกระบือ ตำบลบ้านเก่า 162 189 351 110
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตะโก ตำบลบ้านเก่า 108 116 224 68
หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะลิ ตำบลบ้านเก่า 74 84 158 54
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงน้อย ตำบลบ้านเก่า 42 36 78 27
หมู่ที่ 5 บ้านป่าเตย ตำบลบ้านเก่า 37 54 91 29
หมู่ที่ 6 บ้านบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า 18 28 46 18
หมู่ที่ 7 บ้านบ้านเกาะ ตำบลบ้านเก่า 16 24 40 11
หมู่ที่ 8 บ้านหินโจน ตำบลบ้านเก่า 127 170 297 89
หมู่ที่ 9 บ้านหนองพัง ตำบลบ้านเก่า 48 60 108 32
รวม 632 761 1,393 438

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 52 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 438 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 8.42 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 1 5.0
     การได้ยิน 2 10.0
     กายและการเคลื่อนไหว 13 65.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 1 5.0
     สติปัญญา 3 15.0
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 20 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) 6 2 13
     โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 9 6 64
รวม 15 8 77

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายอำนาจ บุญมีศรี นวก.สาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางญาณิสา บุตรสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. น.ส.สุมาลี เพียรธัญญกรรม จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน  
4. น.ส.กรกมล สุจารี พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
5. นางประมวล สุระดม พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327